Bu haber kez okundu.

AB'DEN 100 KİŞİYE BURS

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, 2010-2011 Akademik Yılı Jean Monnet Bursları hakkında yapılan açıklama Zonguldak Valiliği aracılığı da kamuoyu ile paylaşıldı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje olan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti?nin AB?ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı konusunda bilgi sahibi personel ihtiyacını karşılayarak, müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamakta. Bu bağlamda 2010-2011 akademik yılı için yaklaşık 100 kişinin burstan faydalandırılması planlandı. Bursların kapsamı ve başvuru şartları konusundaki bilgiler açıklanırken, söz konusu şartlar 2010-2011 akademik yılı için belirlendiği ve geçmiş yıllardaki uygulamaların emsal teşkil etmeyeceği vurgulandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, Bursun kapsamı ve adayların tespitinde gözetilecek hususlar şu şekilde. ?AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı, projenin faydalanıcı kurumu olan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülmektedir.  Programın uygulanmasında sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.  Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans eğitimi veya araştırma programları çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları kapsamaktadır. Bu itibarla burs süresi en az 3 (üç) ay, en fazla 12 (on iki) aydır. 12 aydan uzun bir program için, geri kalan sürenin masrafları bursiyer tarafından karşılansa bile, burs verilmeyecektir. Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB'ye uyum süreci ve AB Müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilecektir. Bu nedenle diğer yüksek lisans burslarından farklı olarak yalnızca aşağıda belirtilen çalışma alanlarında verilmesi öngörülmektedir: Malların Serbest Dolaşımı. İşçilerin Serbest Dolaşımı. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi. Sermayenin Serbest Dolaşımı, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Politikası, Mali Hizmetler, Telekomünikasyon Politikası, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Gıda Güvenliği, Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikası, Balıkçılık, Ulaştırma Politikası, Enerji, Vergilendirme, Ekonomik ve Parasal Politika, İstatistik, Sosyal Politika ve İstihdam, İşletmeler ve Sanayi Politikaları, Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, Yargı ve Temel Haklar, Adalet, Özgürlük ve Güvenlik, Çevre, Tüketici ve Sağlığın Korunması, Gümrük Birliği, Mali Kontrol, Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası.

BURS VERİLECEK

Seçilen çalışma alanları AB Müktesebat başlıklarından oluşmaktadır. Bu başlıklar hakkında bilgi sahibi olmak için Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr) ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr) internet sitelerinin incelenmesi tavsiye edilir.  Belirtilen alanların dışındaki konularda burs verilmeyecektir. Kursiyerler ancak seçtikleri ve başvuru formunda belirttikleri konu ile ilgili akademik çalışma yapabileceklerdir ve seçilen çalışma alanında değişiklik söz konusu olmayacaktır. 2010-2011 akademik yılı için yaklaşık 100 burs tahsis edilecektir. Tahsis edilen toplam Bursun %60'ı kamu sektörüne, %30?u üniversite ve %10?u özel sektöre ayrılmıştır. Bu nedenle, yazılı ve sözlü sınavlarda ayrı ayrı en az geçer notu alarak (100 üzerinden 60) başarılı olan adaylara, kotaların doldurulması esası ile burs verilecektir. Bursların verildiği akademik yıl içinde kullanılması esastır. Kazanılan bursların ertelenmesi ve/veya uzatılması ilke olarak mümkün değildir. Program sürelerinin bitiş tarihi 31 Ekim 2011?i geçemez. Burs miktarı başarılı adaylara gidecekleri ülkede asgari bir yaşam düzeyi sağlayacak şekilde ve söz konusu ülkenin ilgili makamlarının görüşleri de alınarak yıllık olarak Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından belirlenir. Burs ödeneği; eğitim, seyahat, konaklama, kitap, yeme-içme, ulaşım, banka transferleri, Eurozone üyesi olmayan ülkeler için kur farkı, vize, sağlık, yerel makamlara kayıt, sağlık sigortası, her türlü vergi ve benzeri masrafların karşılanmasını amaçlar. Jean Monnet Bursu yalnızca bursiyerin masraflarını karşılayacak düzeydedir; dolayısıyla ailesi ile birlikte gidecek olanlara ek bir ödenek verilmemektedir. Bursiyerlerin AB üyesi ülkelerdeki üniversite veya eğitim kuruluşlarından ilgili programlara kabul almaları beklenmektedir. Ancak Jean Monnet Ortak Komitesi, programların çalışma alanları ile uyumlu olmalarını sağlamak ve bursların Avrupa Birliği ülkelerine eşit düzeyde dağılımını gözetmek amacıyla, yerleştirme konusunda nihai karar verme hakkını saklı tutar. Bursiyerlerin, programlarının bitiminde Türkiye?ye dönerek ilgili alanlarda çalışmalar yapmaları beklenmektedir.

Başvuru Koşulları

Jean Monnet Burs Programına, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, hali hazırda Türkiye?deki kamu, özel ve üniversite sektöründe çalışmakta olanlar, ilgili ?kamu sektörü?, ?özel sektör? ve ?üniversite sektörü? kotalarından başvurabilirler. Türkiye?deki üniversitelerde lisans düzeyinde son sınıf, lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) eğitim görmekte olanlar ile akademik veya idari kadrolarda çalışmakta olanlar ?üniversite? sektöründen başvurabilirler. Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar, Türkiye?de yerleşik yabancı misyonlarda çalışanlar ile serbest meslek sahibi adaylar da ?özel sektör? kotasından başvuru yapabilirler. Sayılan gruplara girmeyen kişilerin başvuruları (stajyerler veya aday memurlar dahil) kişisel başvuru olarak değerlendirilecek ve kabul edilmeyecektir. Son sınıf öğrencilerinin burs sınavını kazanmaları halinde, 2010 yılının ilk, (varsa ikinci) veya son döneminde mezun olmaları şartı aranacaktır. Mezun olamamaları durumunda bursları ertelenmeyecek ve iptal edilecektir. Eğitim Fakültesi, Mütercim Tercümanlık, Dil Bilimi (Linguistik) ve Edebiyat Bölümlerinden mezun olanlar ancak lisans eğitiminden sonra, bu yıl açıklanmış çalışma alanlarından biri ile ilgili yüksek lisans eğitimini tamamlamış veya yukarıda listelenen alanlardan birinde en az 36 ay süreyle uzmanlaşmış iseler bursa başvurabilirler. Jean Monnet Burs Programı kapsamında MBA yapılamaz. Halen yurtdışında çalışan, lisans veya yüksek lisans programına devam edenler başvuruda bulunamazlar.  Adayların duyuru tarihinde 40 yaşından (24 Kasım 1970 ve sonrası doğanlar) gün almamış olmaları gerekmektedir. 40 yaş sınırı kamu sektörü çalışanları için geçerli değildir. Adayların ya yüksek öğrenim (lisans) süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 70 not ortalamasına ya da başvuru tarihi itibarıyla, başvuru yaptıkları çalışma alanı ile ilgili en az 36 ay iş deneyimini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla belirtilen minimum lisans not ortalamasına sahip tüm adaylar başvuru yapabilirler. Başvuru yaptıkları çalışma alanı ile ilgili en az 36 ay iş deneyimine sahip olan adayların minimum lisans not ortalaması kriterini karşılamaları gerekmemektedir. "İş deneyimi" ifadesi profesyonel olarak, belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları içermektedir. Not ortalaması kriterinin değerlendirilmesinde ilgili üniversitenin not çizelgesinde uyguladığı sistem (100?lük sistemi uyguluyorsa 70, 4.00?lük sistemi uyguluyorsa 2.50 ortalama) esas alınmaktadır. Daha önce Jean Monnet Bursunu kullanmış olanlar ve herhangi bir AB üyesi ülke tarafından finanse edilen başka bir burs programıyla yüksek lisans yapmış olanlar başvuru yapamazlar. Erkek adayların askerlik görevlerini tamamlamış veya tecil ettirmiş olmaları gerekmektedir. Askerlik için bursun ertelenmesi söz konusu değildir. Bu durumdaki bursiyerlerin bursları iptal edilir. Adayların yurtdışında eğitimlerini sürdürmelerine engel olacak herhangi bir sağlık sorunlarının bulunmaması gerekmektedir. Adaylarda aranan nitelikler, değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında, Jean Monnet Ortak Komitesi tarafından yeniden değerlendirilebilir. Adayların hangi dilde eğitim yapacaklarını önceden belirleyerek, Jean Monnet Bursu yazılı ve sözlü sınavına o dilde girmeleri ve başvuru formu ile birlikte o dile ait seviye tespit belgesini vermeleri gerekmektedir. Burs başvurusu yapılırken sunulan yabancı dil yeterlilik belgelerinin Eylül 2010 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir. Daha önce yurt dışında çalışmış ve/veya eğitim amacıyla bulunmuş olmak yabancı dil seviye tespit sınavlarından muafiyet sebebi değildir. Tüm adayların başvuru sırasında yabancı dil yeterlik belgelerini vermeleri gerekmektedir.

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

AB resmi dillerinden birinde doldurulmuş olan İngilizce Başvuru Formu tüm adaylar için. Öğrenci işlerinden alınmış lisans not çizelgesi tüm adaylar için, Lisans Diploma/Mezuniyet belgesi tüm mezun adaylar için, Yabancı dil yeterlilik belgesi tüm adaylar için, Bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş) tüm adaylar için, kurum yazısı/Çalışma belgesi çalışan adaylar için, Belli bir ücret karşılığında, belli bir sosyal güvenlik ağı kapsamında yapılan çalışmaları belgeleyen Hizmet Belgesi 36 ay koşulunu karşılaması gereken adaylar için.

 

Sınav Takvimi

Adayların kendilerinden istenen tüm belgeleri eksiksiz olarak en geç 24 Kasım 2009 Salı günü saat 18.00'e kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cadde (Halkbank Kampüsü) No:63 C-Blok, 06580 Söğütözü, Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir. Posta ile başvuru yapılabilir ancak faks ve elektronik posta aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Burs başvurusunda bulunacak adayların ek bilgi taleplerini ve sorularını yazılı olarak faks veya e-posta aracılığıyla en geç 3 Kasım 2009 Salı günü saat 18:00?e kadar Jean Monnet Burs Programı Teknik Destek Ekibi?ne iletmeleri gerekmektedir. Cevaplar 13 Kasım 2009 Cuma günü anılan internet sitelerinde yayınlanacaktır. Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları başvuru ile ilgili detaylara açıklık getirmektedir ve duyurunun bir parçasını oluşturmaktadır. Bu nedenle adayların Jean Monnet Bursuna başvururken Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplarını ayrıntılı olarak okumaları ve dikkate almaları gerekmektedir? denildi.


Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner251

banner185