Bu haber kez okundu.

ELEKTRONİK PARTİLEŞMEYE DE GİRDİ

Bir süre önce CHP’den istifa eden Emrehan Halıcı’nın önderdiğinde Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek kısa adı “eParti” olan “Elektronik Parti”nin kuruluş çalışmalarını başlattı. Halıcı, kuruluş çalışmalarını da elektronik ortamda yürüten parti çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada “eParti halkın gerçekten kendi kendini yönetmesi idealiyle yola çıkıyor, öncülük rolü üstleniyor. Seçme, seçilme, karar alma gibi siyasi süreçlerin tamamına üyeleri/yurttaşları dahil ediyor, mevcut yasaların eksikleri ve kısıtlamaları için alternatif çözümler sunuyor. e-Parti girişimi olarak hedefimiz, partide ve devlette yurttaşların yönetime ve denetime katılımını en üst düzeye çıkarmak ve sürekli kılmaktır. Amaç doğrudan ve tam demokrasidir” dedi.

Halıcı kuruluş çalışmalarıyla ilgili olarak yazdığı ‘Sunuş’ yazısında görüşlerini şöyle ifade etti:

 

 

SUNUŞ

Demokrasi öz yönetimdir. Siyasi partiler demokratik rejimlerin temel kurumlarındandır. Parti içi demokrasi ise o rejimin demokratik işleyişi bakımından önemli bir ölçüttür. Gerek partiler içi gerek partiler arası demokrasinin olmadığı yerlerde rejimin demokratik olması ve sağlıklı işlemesi mümkün değildir.

Ülkemizde parti içi demokrasinin varlığından söz etmek maalesef zordur. Ne kadar iyi niyetle başlanırsa başlanılsın, özgür irade, katılımcılık, şeffaflık gibi ilkelerin yerini parti içi dengeler, güç odakları alır. Genel Merkez delegeleri seçer, delegeler de yönetimi. Önseçimler bile sağlıklı olmayan üye yapılanmaları nedeniyle tabanın gerçek sesini yansıtmaz.

Bu kısır döngü, halkla olan bağları da zayıflatır. Öneriler, eleştiriler, şikayetler dikkate alınmaz. Ne yurttaşlar, ne o partiye oy veren seçmenler, ne de o partinin üyeleri, partinin gidişatında belirleyici bir rol üstlenemezler. Çoğulculuk ve katılımcılık ilkeleri sadece seçimlerde verilen oylarla sınırlı kalarak geçici hayat alanları bulurlar.

Bu anti-demokratik düzen değişmelidir, değişecektir.

Teknoloji bizlere yepyeni fırsatlar ve olanaklar sunuyor. Halkın tamamını bir araya getirmenin, görüşünü almanın ve oylamaya katmanın olanaksızlığı nedeniyle oluşturulan vekillik sisteminin zaafları büyük. Bu zaafları ortadan kaldırmak ve halkın kararlara doğrudan katılımını sağlamak ise bugün artık mümkün. İnternet, mobil vb. elektronik ortamlar milyonlarca insanı yer ve zaman sınırlaması olmadan bir araya getiriyor, bilgi, fikir ve karar paylaşımına zemin oluşturuyor. Bu sayede vatandaşlar görüşlerini son aşamaya kadar en şeffaf yollardan ifade edebiliyorlar, paylaşabiliyorlar.

e-Parti (Elektronik Parti), halkın gerçekten kendi kendini yönetmesi idealiyle yola çıkıyor, öncülük rolü üstleniyor. Seçme, seçilme, karar alma gibi siyasi süreçlerin tamamına üyeleri/yurttaşları dahil ediyor, mevcut yasaların eksikleri ve kısıtlamaları için alternatif çözümler sunuyor.

e-Parti girişimi olarak hedefimiz, partide ve devlette yurttaşların yönetime ve denetime katılımını en üst düzeye çıkarmak ve sürekli kılmaktır. Amaç doğrudan ve tam demokrasidir.

Doğrudan demokrasi, halkın aracısız, temsilcisiz bizzat kendi kendini yönetmesidir. Kendi yazgısını kendi eliyle, kendi kararıyla tayin etmesidir. Her aşamada hesap sorabilmek ve hesap verebilmektir. Şeffaflıktır.

Bu girişimimizle biz, Türkiye’mize yeni bir ufuk açmak istiyoruz. Türkiye’miz altın çağını geçmişte değil, gelecekte, akıl, zeka ve bilimde arayan bir ülke olmalıdır. e-Parti uygarlığın ve aydınlık geleceğe yolculuğun bir öncüsüdür. Gençlerimizin, kadınlarımızın, tüm insanlarımızın bizimle bu yolculuğa hazır olduklarına inanıyoruz. Mevcut partilerin de bu kavramlara uyan dönüşümler gerçekleştirmesi en büyük dileğimizdir. Yurttaşlarımızın ilgisi ve desteği, bundan sonraki adımlarımızın zamanlamasında belirleyici olacaktır.

Amacımız özgür ve mutlu insan, aracımız ise akıl, zeka, bilim ve teknolojidir.

 

 

ÖNCELİKLER

Temiz toplum, temiz siyaset, temiz devlet inancıyla her türlü yolsuzluk, suistimal, kayırmacılık ve haksızlığın önlenmesi için çalışır. “Her vatandaş denetmendir” anlayışıyla denetim mekanizmalarına yurttaşların bizzat katılabileceği teknoloji destekli çözümler önerir. Teknolojiden en üst düzeyde yararlanarak kuralların belirlenmesinde, uygulanmasında ve denetlenmesinde halkın katılmasını hedefler, çoğulculuk ve katılımcılığın bu yolla sağlanacağına inanır.

Bu doğrultuda ve düşünce, ifade ve haber alma özgürlükleri temelinde, haberleşme ve iletişim olanaklarının bütün yurttaşlar için ücretsiz, yasaksız ve sansürsüz olarak sağlanmasını hedefler. Egemen güçlerin fiziki ve elektronik ortamlarda getirmeye çalışacağı önlemlere, yasaklara, sansüre karşı mücadele eder. Kişisel bilgilerin korunması ve özel hayatın gizliliğiyle ilgili hakların genişletilmesini amaçlar.

İnsan hak ve özgürlüklerinin koşulsuz bir biçimde sağlanmasını savunur. Hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün yurttaşların siyasal, sosyal, ekonomik ve çevresel haklardan eşit ve özgür bir biçimde yararlanabilmesini hedefler.

İnançlara saygılı laiklik ilkesini benimser. Dinin siyasette veya başka alanlarda çıkar ve üstünlük sağlamak üzere kullanılmasına karşıdır.

Adaletsizliği, eşitsizliği ve her türlü ayrımcılığı reddeder. Devletin bütün hizmetlerinin vatandaşlara eşit, adil ve şeffaf biçimde ulaşmasını amaçlar.

Yasama, Yürütme, Yargı erkleri ayrılığının, yargının bağımsızlığının, savunma hakkının ve hak arama özgürlüğünün tam olarak sağlanmasının, hukuk devletinin en öncelikli koşulları olduğuna inanır. Hukukun üstünlüğü, insan hakları ve kadın-erkek eşitliği vazgeçilmez ilkeleridir.

Sosyal adalet, sosyal güvenlik ve fırsat eşitliği temelinde, çalışma ve eğitim haklarının kutsallığına inanır.

Yurttaşların özgürce ve etkin biçimde örgütlenmesini, siyasette ve devlette ağırlıklarını arttırmasını benimser.

Yoksulluğun ve işsizliğin önlenmesi, çalışan işgücüne katılımın yükseltilmesi, gelir dağılımının dengelenmesi, vatandaşların milli gelirden hakça pay alması ekonomik alandaki başlıca öncelikleridir. Bu çerçevede, bilginin yanı sıra özgür düşüncenin, yaratıcılığın, araştırmacılığın, girişimciliğin ve yenilikçiliğin üretim süreçlerine dâhil edildiği bir Bilgi ve Zekâ Ekonomisine geçilmesini savunur.

Bilim, teknoloji, sanayi, tarım ve kentleşme politikalarıyla bütünlüklü olarak ortaya konacak eğitim stratejileriyle, Bilgi Toplumunun temelini oluşturacak bireylerin gelişimini hedefler. Eğitimin her yaştaki yurttaş için ve her zaman gerekli olduğuna inanır, teknoloji destekli eğitim uygulamalarının ve içeriklerinin zenginleşmesini ve yaygınlaşmasını amaçlar. Eğitimin her aşamada ücretsiz olmasını savunur.

Bilimsel, teknolojik, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere tüm yurttaşlarımızın daha yaygın ve etkin bir biçimde katılmasını hedefler. Her insanın bulunduğu her ortamda yaratıcı olabileceği ve mutlaka üretimde bulunabileceği gerçeğinden hareketle toplum kaynaklarının buna göre değerlendirilmesi gerektiğini düşünür.

Üretimin, yaratıcılığın ve zenginliğin temeli emektir. e-Parti, türü ve biçimi ne olursa olsun emeğin en yüce değer olduğu inancıyla emekçilerin haklarının savunucusudur. İnsani çalışma koşullarının sağlanması, iş cinayetlerinin önüne geçilmesi ve çalışanlara yönelik sosyal ve sendikal haklarının korunması için bütün olanaklarıyla mücadele eder.

Cinsiyet rollerine ve cinsel kimliklere dayalı tabakalaşmanın ürünü olarak başta kadınlar üzerine kurulan bütün otorite rejimlerinin karşısında yer alır. Cinsiyet temelli ayrım ve hiyerarşilerin ortadan kalktığı bir toplumsal hayat idealine sahiptir ve bütün cinsel kimliklerin siyasal ve toplumsal alanda özgür ve eşit bir biçimde var olabilmesini savunur.

İnsanlığın ortak varlığı olan dünyanın tüm değerleriyle birlikte, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını göz ardı etmeksizin korunması gerektiğine inanır ve başta hayvanlar olmak üzere, bütün canlıların yaşama hakkını savunur. Teknolojik gelişme ve ilerlemeyi doğaya hükmetmek değil, tüm parçalarıyla uyum hâlinde doğayı ve çevreyi koruyarak değerlendirmek için bir fırsat olarak görür.

Tüm yurttaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmasını ve hastane-ilaç ve benzeri giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını hedefler.

Herkes için sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulduğu, sağlık, barınma ve ulaşım gibi temel hak ve özgürlüklerin sağlandığı ve tarihî, kültürel, doğal varlıkların korunması ve zenginleştirilmesine dayanan bir kentleşme anlayışı benimser. Kentsel yaşam alanlarının, özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelliler olmak üzere herkesin kullanımına elverişli hâle getirilmesini, aktif yeşil alanların artırılmasını, kapsayıcı sosyal hizmetlerin sunulmasını öncelikli olarak görür.

Tarımsal alanların arttırılmasını ve teknoloji kullanılarak daha yüksek verimliliğe ulaşılmasını hedefler. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan yurttaşlarımızın sorunlarının çözümü için çaba sarfeder.

Yurtta ve dünyada barış ilkesi çerçevesinde, komşular ve uluslararası barış ve kültürler arası etkileşimin egemen olmasını amaçlar. Siyasi, ekonomik, kültürel zeminde oluşturulmaya çalışılan bütün emperyalist politika ve projelere, sömürüye ve savaşa karşı, gerek dünya gerek ülke ölçeğinde, bütün imkânlarıyla mücadele eder. Her türlü şiddet, öfke dili ve nefret söyleminin karşısındadır ve yurttaşlar arasında kardeşlik, sevgi, hoşgörü, uzlaşma ve dayanışmanın güçlenmesi için bütün imkânları seferber eder.

Değişim esastır. Değişimin uygarlığa dönüşmesinin araçları ise akıl, zekâ, bilim ve teknolojidir. e-Parti de, mutlu, üreten, yaratan ve yükselen Türkiye’yi gerçekleştirecek güçtür.

 

 

TEMEL İLKELER

e-Parti (Elektronik Parti) özgürlük, eşitlik, yaratıcılık ve üretkenliğe odaklı, yurttaşların yönetime ve denetime en üst düzeyde katıldığı kesintisiz ve tam demokrasiyi ana ilkesi ve hedefi olarak alır.

Her düzey ve alandaki kararlara yurttaşların bizzat katılımıyla sürdürülebilir demokrasinin sağlanabileceğine, bu idealin aklın ve onun ürünü olan bilimin desteğiyle gerçekleşebileceğine inanır. Tüm toplumsal süreçlerin demokratik, şeffaf ve denetlenebilir olmasında, yasal ve kurumsal düzenlemelerle birlikte, internet ve benzeri elektronik ortamlar başta olmak üzere teknolojinin sağlayacağı diğer olanaklardan yararlanılmasını savunur.

Türkiye’nin bağımsızlık ve egemenliğinin, toprağı ve halkıyla bölünmez bütünlüğünün ve tüm yurttaşların haklarının, eşitliğinin ve özgürlüğünün savunucusudur.

Dil, din, mezhep, ırk, renk, etnik köken, cinsiyet farkı olmaksızın tüm yurttaşların ülkenin sahibi olduğuna inanır. Farklılıklardan kaynaklanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel sorunların toplumsal uzlaşılarla çözümü için çaba sarf eder.

Atatürk’ün çağdaş uygarlık düzeyini yakalama hedefini daha da ileriye götürerek, evrensel haklar ve bireysel özgürlüklerin temel alındığı, düşünen, sorgulayan, araştıran, bilim, teknoloji, sanat üretimine yatkın, bilgili ve üretken bireylerden oluşan bir Bilgi Toplumuna dönüşmeyi hedefler.

 

Duyurular

  • Elektronik Parti Program ve Tüzük çalışmaları sürmektedir.
  • Partinin kuruluşuyla birlikte e-Parti internet sayfası yayına geçecektir.
  • Partiye katılmak ve örgütlenme çalışmalarına destek vermek üzere ana sayfadaki "Katılım Başvurusu"nu seçiniz ve gerekli bilgileri doldurunuz.
  • www.eparti.org adresini uygun gördüğünüz kişilerle ve sosyal medyada lütfen paylaşınız.
  • Önerilerinizi bilgi@eparti.org adresine iletebilirsiniz.

 

Emrehan Halıcı Kimdir?

Mehmet Emrehan Halıcı (26 Nisan 1956Konya doğumludur.

Konya senatörü Feyzi Halıcı'nın oğludur. Ortaöğrenimini Konya Maarif Koleji'nde yaptıktan sonra, lisans ve lisansüstü eğitimini ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Aynı üniversitede bir süre asistanlık görevinde bulunan Halıcı, ardından soyadını taşıyan Halıcı Şirketler Grubu'nu kurdu.

İlk Türk bilgisayarının yazılım sorumlusu olarak görev yapan Halıcı, Türkiye'nin ilk teknopark yatırımı olan ODTÜ-Halıcı Yazılımevi'nde yurtiçi ve yurtdışında bilgisayar ve yazılım alanlarında pek çok proje gerçekleştirdi. Müziğe özel ilgi duyan Halıcı, bilgisayar destekli müzik teknolojisinin Türkiye'de tanınması ve yaygınlaşmasında öncülerden olup, 1994 yılından beri Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nı düzenlemektedir.

İş yaşamında ve sosyal alanlarda yaptığı çalışmalarla birçok ödül alan Halıcı, 2004 yılında ODTÜ öğrencileri tarafından "ODTÜ’lülerin İdealindeki Mühendis" ödülüne layık görüldü. Satranç sporunun devlete bağlanmasında aktif rol oynayan Emrehan Halıcı, 1992-1999 yılları arasında Türkiye Satranç Federasyonu başkanlığı, 1998-2002 yılları arasında da Dünya Satranç Federasyonu asbaşkanlığı görevlerinde bulundu.

Bilgi ve zekaya dayalı etkinliklere yoğun ilgi gösteren Halıcı’nın matematikzeka ve satrançla ilgili yurtiçinde ve yurtdışında makaleleri ve problemleri bulunmaktadır. 1978 yılında öğrenciyken başladığı TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi köşe yazarlığını halen devam ettiren Halıcı, 2003 yılından beri de Hürriyet gazetesinde “Akıl Oyunları” köşesini hazırlamaktadır. Halıcı’nın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Satranç, Doğan Kitap tarafından yayımlanan Akıl Oyunları, TÜBİTAKtarafından yayımlanan Zekâ Oyunları 1 ve Zekâ Oyunları 2 adlı kitapları bulunmaktadır. Uluslararası MENSA topluluğunun üyesi olan Emrehan Halıcı, Türkiye Zeka Vakfı’nın kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

21. Dönem TBMM Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürüttü. 1 Haziran 2010 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. 21. Dönem Konya, 23. ve 24. Dönem Ankara milletvekilidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.


Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner251

banner185