'CHP SONSUZA KADAR YAÞAYACAK'

Tarih: 2011-09-10 00:00:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Ýhsan Köktürk, CHP'nin 88'inci kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý. Cumhuriyet Halk Partimizin 88'inci kuruluþ yýlýný kutluyor, baþta cumhuriyetimizin ve Cumhuri
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Ýhsan Köktürk, CHP'nin 88'inci kuruluþ yýldönümü dolayýsýyla bir mesaj yayýmladý.
Cumhuriyet Halk Partimizin 88'inci kuruluþ yýlýný kutluyor, baþta cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partimizin kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarý olmak üzere; tüm Kurtuluþ Savaþý ve cumhuriyet þehitlerimizi saygý ve þükranla anýyorum diyen Köktürk'ün mesajý þöyle;
Ulusal Kurtuluþ Savaþýmýz; büyük bir uyanýþ ve direniþ hareketidir. Dýþarýda düþmana, içeride iþbirlikçilere karþý kazanýlan zafer, dünyada büyük hayranlýk yaratmýþ, özellikle topraklarý sömürgeleþtirilen mazlum milletler bu savaþý örnek alarak baðýmsýzlýk savaþlarýna giriþmiþlerdir. 9 Eylül 1922'de iþgalci Yunan ordusu ve onu destekleyen emperyalist güçler, Ýzmir'de denize döküldükten sonra Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Önderimiz Atatürk tarafýndan, 'Halk Fýrkasý' adýyla 9 Eylül 1923'de Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Örgütü'nün devamý olarak kurulmuþtur. Partimizin adý 10 Kasým 1924'de 'Cumhuriyet Halk Fýrkasý', 1935'de de (4'üncü Kurultay) 'Cumhuriyet Halk Partisi' olmuþtur. Cumhuriyet Halk Partisi, emperyalistlere karþý, saltanat ve hilafetçilere karþý halkýn mücadelesiyle oluþmuþ, yaptýðý devrimlerle çaðýn kapýlarýný aralamýþ, bir sýnýf partisi olmamakla birlikte her zaman emeðin, emekçinin yanýnda olmuþ, devletçilik ve özel sektörün birlikte neleri baþarabileceklerini; uyguladýðý ekonomik modelle en güzel þekilde kanýtlamýþtýr. Cumhuriyet Halk Partisi, kurduðu laik-demokratik cumhuriyetin de her zaman koruyucusu ve ödünsüz savunucusu olmuþ, bunu öncelikli temel görev kabul etmiþtir. Bundan sonrada bu anlayýþtan hiçbir þekilde ödün vermeyecektir.
Ülkemizi 9 yýldan bu yana yöneten AKP hükümetince yapýlan siyasi hatalar, ulusumuzu etnik ayrýþmaya sürükleyecek bir tartýþmanýn önü açmýþtýr. Yasama, yürütme ve yargýnýn birbirinden baðýmsýzlýðý, 'kuvvetler ayrýlýðý ilkesi' yok sayýlmýþ, yasama organý tamamen yürütmenin kontrolüne girmiþ, baðýmsýz yargý içeriden ve dýþarýdan adeta kuþatýlmýþ, baskýlanmýþtýr. HSYK'nýn yapýsýnýn deðiþtirilmesiyle, siyasal iktidar, istediði hâkim ve savcýlarý istediði davalara atayabilmekte, istemediði hâkim ve savcýlarý davalardan alabilmektedir. Özellikle; Almanlarýn 'asrýn soygunu' dedikleri 'Deniz Feneri' adlý davada iktidarýn yargý üzerindeki baskýsý açýkça ortaya çýkmaktadýr. Son olarak, soruþturmaya bakan üç savcýnýn görevden alýnmasý bardaðý taþýran son damlalardýr. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugüne kadar, ülkemizin çýkarlarýný oy kaygýsýna düþmeden kararlýlýkla ve dirençle savunduk. Bundan sonra da týpký cumhuriyetimizin kuruluþ sürecinde olduðu gibi ayný heyecanla ve kararlýlýkla duraksamadan ve yýlmadan savunmaya kararlýyýz. CHP modern Türkiye'nin temel deðerleri olan cumhuriyetin ve üniter devlet anlayýþýnýn asli güvencesidir. Yapýlan yolsuzluklarýn, haksýzlýklarýn, hukuksuzluklarýn hesabý er ya da geç mutlaka sorulacaktýr. Bundan kimsenin þüphesi olmamalýdýr. Cumhuriyetimiz, CHP ile birlikte sonsuza kadar yaþayacaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle bir kez daha; Cumhuriyet Halk Partimizin 88'inci kuruluþ yýlýný kutluyor, baþta cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partimizin kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Kurtuluþ Savaþý ve devrim þehitlerimizi, bugün ulusumuzun bütünlüðü uðruna topraða düþen þehitlerimizi saygý ve þükranla anýyoruz. Yaþasýn cumhuriyet, yaþasýn Cumhuriyet Halk Partisi…

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.