BÖLGESEL KALKINMA ATAĞI

Tarih: 2009-08-08 00:00:00

Zonguldak, Bartın, Karabük illeri Bölge Kalkınma Ajansı Vali, Belediye, İl Genel ve TSO Başkanlarının katılımı ile toplandı. Zonguldak Valisi Ata: Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,

Zonguldak, Bartın, Karabük illeri Bölge Kalkınma Ajansı Vali, Belediye, İl Genel ve TSO Başkanlarının katılımı ile toplandı.

Zonguldak Valisi Ata: Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kuruldu.

Bartın Valisi Işık: Bartın, her geçen gün hem ekonomik, hem de kültürel olarak gelişen bir kent. Kalkınmamıza yardımcı olan girişimcileri destekliyor ve her zaman yanında oluyoruz. İlimize zarar vermeyecek bir sanayi girişimi arzuluyoruz. Sanayi, tekstil sektöründe talepler var. Öncelikle sanayiye destek olmak için, ihracat limanımızı geliştirmeliyiz.

Karabük Valisi Çakır: Karabük ili olarak öncelikli amacımız kalkınmak. Bunu yaparken beraberliğe ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıllarda nitelikli bir alt yapı oluşturmak istiyoruz. Bu kadar güzel ve kıymetli olan illerde gelişme yolunda hızlı bir yol almak istiyoruz.

Zonguldak-Bartın-Karabük Bölge Kalkınma Ajansı'nın ilk toplantısı Bakacakkadı 100. Yıl Atatürk Tatil Köyü'nde önceki gün bölgenin önde gelem isimlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Önceki gün Bakacakkadı’da gerçekleştirilen Kalkınma Ajansı’nın toplantısına Zonguldak Valisi Erdal Ata, Bartın Valisi Halil Işık, Karabük Valisi Nurullah Çakır, Zonguldak Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir, Zonguldak Belediye Başkanı İsmail Eşref, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kara-bük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Zonguldak İl Genel Meclis Başkanı İsmail Terzi,  Karabük İl Genel Meclis Başkanı Hüsnü Özcan, Bartın İl Genel Meclis Başkanı Ali Kartal, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Salih Demir, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pehlivan Baylan, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Tokgöz ve Zonguldak İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Gülşen Ergül katıldı.

26 KALKINMA AJANSI

Zonguldak Valisi Erdal Ata, toplantının açılış konuşmasında Kalkınma Ajansları hakkında şu bilgileri verdi:"Ülkemizde Kalkınma Ajansları; ilk defa 8 Şubat 2006 gün ve 26074 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5449 sayılı kanunla yasal statüye kavuştu. Yasada 81 ilimiz için 12 İstatistikî Bölge Birimleri sınıflandırması yapılarak 26 bölge oluşturuldu. Diğer bir ifade ile 26 kalkınma ajansının kurulması öngörüldü. Zonguldak, Bartın, Karabük illerini kapsayan Bölgemiz Kalkınma Ajansı, 25 Tem muz 2009 tarih 27299 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile resmen kuruldu. 5449 Sayılı Yasanın amacı; kamu kesimi, özel ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların verinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak olarak belirtiliyor. Günümüz dünyasında; ister gelişmekte olan ülkeler, isterse gelişmiş ülkelerin genel durumunu, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuz takdirde, hemen hemen tüm ülkelerde bölgeler arasında gelişmişlik bakımından çok farklılıklar olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Bu farklılıkları bazı istatistikî verilere bakarak değil, bir ülkenin farklı birkaç bölgesini gezdiğimiz takdirde, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını çıplak gözle bile görmemiz mümkündür."

"OSB'LER YETERLİ OLMADI"

"Bizim ülkemizde de, bölgeler arası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması, bölgesel ve yerel kalkınmanın hızlandırılması ve sürdürülebilir dengeli bir gelişmenin sağlanması için çeşitli politikalar ve projeler uygulandı. Bunların başında, çeşitli büyüklükteki bölgeleri kapsayan bölge planları yer alıyor. Bunların başlıcaları; Doğu Marmara Planlama Projesi, Antalya Projesi, Çukurova Bölge Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi, Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel Gelişme Projesi, Doğu Anadolu Projesi ve Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı'dır. Ancak, çoğu zaman kalkınmada öncelikle yöreleri hedef alan destek uygulamaları, Organize Sanayi Bölgeleri politikası, yatırımlarda devlet uygulamaları ve kırsal kalkınma projeleri ile birlikte yürürlüğe konulan bölge planları, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında ve hedeflenen gelişme düzeyini ve ortamını oluşturmada beklenen etkiyi sağlayamadı. Anılan bölgesel kalkınma projelerinden, GAP dışında kalanlar kapsamlı bir uygulama şansı bulamadı. Bunun çeşitli nedenleri oldu, ancak en önemli nedeni takdir edileceği gibi kaynak sorunudur. Günümüzde ise Bölgesel Kalkınma Ajansları genel bütçeden ve özel fonlardan finanse ediliyor. Ayrıca ajanslar, sanayileşmeyi desteklemeyi hedefleyen çeşitli devlet fonlarına ve bu fonların kullanımına göre proje sunarak kredi alıyor. Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankası tarafından bölge kalkınma ajanslarına fon sağlanıyor. Finansman konusunda özellikle 'Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu' (ABKF) ve 'Ön Katılım İçin Yapısal Araç Fonu' (ÖKYAF) devreye giriyor.
YÜKSEK NİTELİKLİ PERSONEL
AB'nin yapısal fonlarından biri olan ABKF altyapıları geliştirmek, yerel kalkınmaya öncelik vermek ve küresel rekabete adapte olma amacıyla yapısal güçlük içindeki ülkelere verilirken ÖKYAF, AB'ye katılıma aday olan ülkelerin altyapı projeleri için veriliyor. Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kurumları arasında yer alacak olan bu 'Kalkınma Ajansları' Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmaya ve faaliyete geçmeye başladı. Kalkınma Ajanslarının getirişi özetlenebilir: Bölgesel gelişme uygulamaları ile bölge planları etkinliğinin ve başarısının yükseltilmesini; bölgelerin ülkemizin genel büyümesine, gelişmesine, refahına ve istikrarına katkısının artırılmasını; sosyal uyum ve adaletin güçlendirilmesini ve değişen küresel rekabet şartlarına adaptasyonun hızlandırılmasını sağlayacak. Yüksek nitelikli personeli, esnek kaynak ve istihdam yapısı ile kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak üzere bütün yerel aktörlerin kalkınma çabalarına katılımını teşvik edecek. Sağlayacağı proje ve faaliyet desteklerinde kişi, kurum ve kuruluşların eş finansmana dayalı ortak proje üretme ve yönetme kültürü ve yeteneğini geliştirecek; sahiplenme ve işbirliği duygusunu güçlendirecek; bölgenin girişimcilik potansiyelini harekete geçirecek ve sürekli olarak yükseltecek."
"GENEL REFAHI ARTIRACAK"
"Yerel potansiyeli, dinamikleri, özgünlükleri, kaynak ve imkânları ortaya çıkararak harekete geçirecek ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüştürecek. Sonuç olarak, hem ulusal, hem de bölgesel-yerel düzeyde başta istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin genel refahının artırılması ve istikrarının pekiştirilmesine olumlu katkılar sağlayacaktır. 5449 sayılı Kanunun birinci maddesinde ifade edildiği üzere; Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kuruldu."
BARTIN VALİSİ
Bartın Valisi Halil Işık, toplantıda şunları söyledi: "Bartın, her geçen gün hem ekonomik, hem de kültürel olarak gelişen bir kent. Kalkınmamıza yardımcı olan girişimcileri destekliyor ve her zaman yanında oluyoruz. İlimize zarar vermeyecek bir sanayi girişimi arzuluyoruz. Sanayi, tekstil sektöründe talepler var. Öncelikle sanayiye destek olmak için, ihracat limanımızı geliştirmeliyiz. Bartın, Ankara'nın denize açılabileceği en yakın il konumunda. Bu konuda bizim de girişimlerimiz oldu. Olumlu sonuçlar aldık. 2009'un sonuna kadarda doğalgazı ilimize getirmeyi hedefliyoruz. Havaalanı kentimize çok yakın. Bu bizim için çok önemli. Biz sadece Bartın ili olarak kalkınmayı hedeflemiyoruz. Amacımız bölgesel olarak kalkınmak."
Karabük Valisi Nurullah Çakır, toplantıda şöyle konuştu:
"BERABERLİĞE İHTİYAÇ VAR"
"Karabük ili olarak öncelikli amacımız kalkınmak. Bunu yaparken beraberliğe ihtiyacımız var. Önümüzdeki yıllarda nitelikli bir alt yapı oluşturmak istiyoruz. Bu kadar güzel ve kıymetli olan illerde gelişme yolunda hızlı bir yol almak istiyoruz."
Toplantının ardından yapılan seçimle Bölge Kalkınma Ajansı Başkanlığı'na Bartın Valisi Halil Işık seçildi. Önümüzdeki günlerde ajansın ismi ve logosu konusunda bir karar alınacak. Daha sonra 4 ayda bir yapılacak olan toplantılar, sırayla Zonguldak, Bartın ve Karabük'te yapılacak.

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.