DAHA İYİ BİR EREĞLİ HEDEFİ

Tarih: 2015-03-23 09:32:43

Karadeniz Ereğli Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal, Mezarlıklar, Ruhsat ve Denetim İşleri, Veteriner, Mali Hizmetler Müdürlüklerinin 2015 yılı içerisindeki hayata geçirmek istedikleri çalışmalar stratejik plan ve performans programlarında belirlendi.

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER: Kentin tarihi dokusu, kültürü ve sosyal yaşantısı ile örtüşen ulusal ve uluslararası kültürel, sanatsal, sportif vb. faaliyetler gerçekleştirmek; yaşayanların sosyal ve kültürel taleplerini karşılamak amaçlanmakta.

 

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ: İlçede mezarlıklarının temiz, bakımlı, ihtiyaçlara cevap verebilecek ölçüde günün koşullarına göre teknolojik, planlı ve modern şekilde tesis edilmesini, cenaze nakli ve defin hizmetlerinde vatandaşa en iyi hizmeti verebilmeyi sağlamak amaçlanmakta.

 

RUHSAT VE DENETİM İŞLERİ: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği sıhhi ve gayri sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesini sağlamak amaçlanmakta.

 

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: Temiz, sağlıklı ve çağdaş bir kent oluşturulabilmesine yardımcı olabilmek için belediye sınırları içindeki mahallelerde yaşayan vatandaşların, sağlıklı koşullarda et tüketebilmesini sağlamak, insanları hayvanlardan geçebilecek zoonoz ve salgın hastalıklara karşı korumak, sokak hayvanlarının refahını temin etmek, halk sağlığını tehdit eden zararlı vektörlerle mücadele etmek amaçlanmakta.

 

MALİ HİZMETLER: Belediye Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Sisteminin yerleşik bir kültür haline getirilmesi çalışmalarını yürütmek, hizmet alanın geniş kaynakların kıt olmasından dolayı mali disiplinin ön planda tutmak, gelir arttırılması yönünde teknolojik imkanların etkin hale getirilmesini sağlamak amaçlanmakta.

 

 

 

Kdz.Ereğli Belediyesi’nin 2015-2019 Dönemine ait 5 yıllık stratejik plan ve performans programı kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2015 yılı için faaliyet hedef ve programları da detayları ile açıklandı. Müdürlüklerin 2015 yılı içerisinde rutin çalışmaların yanı sıra yeni sistemler üzerinde çalışma yaptığı belirtildi. Kültür ve Sosyal, Mezarlıklar, Ruhsat ve Denetim İşleri, Veteriner, Mali Hizmetler Müdürlüklerinin bu yıl içerisinde yapacağı çalışmalar şu şekilde:

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kentin tarihi dokusu, kültürü ve sosyal yaşantısı ile örtüşen ulusal ve uluslararası kültürel, sanatsal, sportif vb. faaliyetler gerçekleştirmek; yaşayanların sosyal ve kültürel taleplerini karşılamak amaçlanmakta. Ulusal ve uluslararası festivaller, resim çalıştayları, konferanslar, sempozyumlar, kitap fuarları, vb. etkinlikler düzenlemek. Performans hedefi ise ilçenin tanıtım amacıyla festivaller düzenlemek ve vatandaşlara sosyal kültürel hizmetleri sunmak. Yerel ulusal ve uluslar arası önemli gün ve haftalarda programlar düzenleyerek vatandaşlarımızın bu kutlama ve anma programlarına katılımlarını sağlamak ve önemini benimsetmek.

 

“ÜLKE SPORUNA KATKI

SAĞLAYACAK SPORCULAR YETİŞTİRMEK”

İlçemize gelen yerli ve yabancı misafirlere yardımcı olmak amacıyla Kentimizin tarihini ve kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere miras bırakabilmek için yazılı ve görsel dökümanlar oluşturulması. İlçemizdeki amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımlar yaparak sağlıklı bilinçli sporcuların gelişmesini sağlamak ve ülke sporuna katkı yapacak sporcuların yetişmesine yardımcı olmak.

 

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İlçede mezarlıklarının temiz, bakımlı, ihtiyaçlara cevap verebilecek ölçüde günün koşullarına göre teknolojik, planlı ve modern şekilde tesis edilmesini, cenaze nakli ve defin hizmetlerinde vatandaşa en iyi hizmeti verebilmeyi sağlamak amaçlanmakta. Müdürlükteki mevcut cenaze nakil araçlarının şehiriçi ve şehirdışı nakillerde yetersiz kaldığından, araç sayısının arttırılarak hizmetin sürekliliğinin ve aksamaların ortadan kaldırılmasını sağlamak bu doğrultuda 1 cenaze aracının alınmasının sağlanması. İlçe sınırları dahilindeki mevcut mezarlık alanlarının koruma altına alınarak her türlü bakım, onarım ve temizliklerini yapmak mevcut mezarlık alanlarının parselizasyonunu yaptırmak, mezarlık alanları içindeki müşterek hisselerin belediyeye kazandırılmasına yardımcı olmak ve tüm mezarlık verilerinin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlanarak mezarlık bilgi bankası oluşturmak. Performans Hedefi Tüm Mahalle Mezarlıklarının temiz ve düzenli görünümü için yürüme yollarının parke ve bordur taşı yapımı ile çevrelerinin koruma amaçlı kapatılması, yön tabelaları ve numara plakalarının yapılmasının sağlanması.

 

YILLARDIR KONUŞULAN MEZARLIK İÇİN ADIM ATILIYOR

Belediyenin Bağlık Mahallesi Hatip Sokak da bulunan şehir mezarlığında mezar yeri alanlarının ileriki yıl/yıllarda ihtiyaçlara cevap veremez hale geleceğinden, Belen Mahallesinde yapılması planlanan Belen Yeni Şehir Mezarlığının tamamlanarak yeni şehir mezarlığı olarak hayata geçirilmesini sağlamak. Belediye Bağlık Mahallesi Hatip Sokakta bulunan Şehir mezarlığında mezar yeri alanlarının ileriki yıl/yıllarda ihtiyaçlara cevap veremez hale geleceğinden, Belen Mahallesinde yapılması planlanan Belen yeni Şehir Mezarlığının tamamlanarak yeni şehir mezarlığı olarak hayata geçirilmesini sağlamak.

 

RUHSAT VE DENETİM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (I) fıkrası ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği sıhhi ve gayri sıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesini sağlamak amaçlanmakta. Belediye sınırları içinde bulunan ruhsatsız işyerlerinin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde mevzuata uygun bir şekilde ruhsatlandırmak hedeflenmekte. Ruhsatlı işyerlerinden Hafta Tatili Kanunu kapsamında olanlara Hafta Tatili Ruhsatı vermek.

 

İŞYERLERİNE DENETİM

İş yerlerinin ruhsatlandırma aşamasında ve ruhsatlandırıldıktan sonra denetimlerinin yapılarak, insan sağlığına zarar verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması esaslarına uymalarını sağlamak. Performans Hedefi Ruhsatlandırma aşamasında ve ruhsatlandırılan işyerlerinin denetimlerinin yapılarak mevzuata uygunluğu sağlanacaktır. Müdürlüğümüzce verilen hizmetlerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülebilmesi için güncel ve değişen kanun ve yönetmeliklerin takibinin yapılması ve müdürlüğümüz personeline yönelik hizmet içi ve dışı eğitimler verilerek, hizmet kalitesinin yükseltilmesi.

 

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Temiz, sağlıklı ve çağdaş bir kent oluşturulabilmesine yardımcı olabilmek için belediye sınırları içindeki mahallelerde yaşayan vatandaşların, sağlıklı koşullarda et tüketebilmesini sağlamak, insanları hayvanlardan geçebilecek zoonoz ve salgın hastalıklara karşı korumak, sokak hayvanlarının refahını temin etmek, halk sağlığını tehdit eden zararlı vektörlerle mücadele etmek amaçlanmakta. Toplumu hayvanlardan geçebilecek zoonoz hastalıklarına karşı korumak için çalışmalar yapmak hedeflenmekte. Müdürlüğünün performans hedefi ise Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde toplumu çeşitli zoonoz (kuduz, uyuz, ekinokok v.b) hastalıklardan korumak amacıyla çalışmalara devam etmek. Halk ve Çevre Sağlığı Alanında Zararlı Vektörlerle asgari düzeyde kimyasal mücadale yapılarak vektör populasyonunu kontrol altında tutmak. Sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve beslenmeleri çalışmalarına devam etmek. Sokak hayvanlarının populasyonunu kontrol altında tutmak, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine devam etmek. Toplum içerisinde hayvan sevgisi bilincini yaymak için çalışmalar yapmak. Toplumun sağlıklı et tüketebilmesi amacıyla çalışmalara devam etmek.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Sisteminin yerleşik bir kültür haline getirilmesi çalışmalarını yürütmek, hizmet alanın geniş kaynakların kıt olmasından dolayı mali disiplinin ön planda tutmak, gelir arttırılması yönünde teknolojik imkanların etkin hale getirilmesini sağlamak amaçlanmakta. Stratejik Plan, performansa dayalı bütçeleme, faaliyet programı ve kamu iç kontrol eylem planı çalışmalarında Üst Yönetici ve diğer birim/müdürlükler arasında etkin bir koordinasyonun sağlanarak planlı, verimli bir yönetim anlayışının uygulanması ve devamlılığının sağlanması hedeflenmekte. Müdürlüğün performans hedefi Stratejik Plan, performansa dayalı bütçeleme, faaliyet programı ve kamu iç kontrol eylem planı çalışmaları koordineli bir şekilde yürütülecektir. Mali disiplinin sağlanması için Bütçe gerçekleşme oranını % 80’in üzerinde tutmak. Hızlı gelişen ve değişen mevzuatın takip edilebilmesi için personel eğitiminin sürekliliğini sağlamak.

 

(Haber: Mustafa Kemal Bektaş)

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.