GÜLÜÇ BELEDİYESİ KAPANIYOR

Tarih: 2012-07-18 00:00:00

Kdz. Ereğli'nin bir mahallesinden daha küçük olan Gülüç Belde Belediyesi, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu çerçevesinde Kdz. Ereğli'ye katılmak üzere kapatılacak. Bu konuda Kdz. Ereğli Belediyesi'nin de açtığı yargı süreci devam ederken, Gülüç Belediyesi'ni

Kdz. Ereğli'nin bir mahallesinden daha küçük olan Gülüç Belde Belediyesi, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu çerçevesinde Kdz. Ereğli'ye katılmak üzere kapatılacak. Bu konuda Kdz. Ereğli Belediyesi'nin de açtığı yargı süreci devam ederken, Gülüç Belediyesi'nin 2014'de yapılması beklenen yerel genel seçimlere katılmayacağı ve yasal sürecini tamamladığı açıklanacak.  Belediyenin tüzel kimliğinin sona ermesiyle, belediyenin tüm çalışanları  Kdz. Ereğli Belediyesine devir edilecek.  Gülüç Belediye  Başkanı Aydın Güngör'ün önümüzdeki süreçte belediyenin kapatılacağını resmen açıklaması beklenirken, AKP iktidarı döneminde yasallaşan 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 8. Maddesinin küçük belediyelerin büyük belediyelere katılmasıyla ilgili düzenlemesinde şu ifadeler yer alıyor. 

Madde 8- Belde, köy veya bunların bazı kısımlarının bir başka beldeye katılabilmesi için bu yerlerin meskûn sahalarının katılınayacak beldenin meskûn sahasına uzaklığı 5.000 metreden fazla olamaz.  Bir belde veya köyün veya bunların bazı kısımlarının meskûn sahasının, komşu bir beldenin meskûn sahası ile birleşmesi veya bu sahalar arasındaki mesafenin 5.000 metrenin altına düşmesi ve buralarda oturan seçmenlerin yarısından bir fazlasının komşu beldeye katılmak için başvurması hâlinde, katılınacak belde sakinlerinin oylarına başvurulmaksızın, katılmak isteyen köy veya belde veya bunların kısımlarında başvuruya ilişkin oylama yapılır. Oylama sonucunun olumlu olması hâlinde başvuruya ait evrak, valilik tarafından katılınayacak belediyeye gönderilir. Belediye meclisi evrakın gelişinden itibaren otuz gün içinde başvuru hakkındaki kararını verir. Belediye meclisinin uygun görmesi hâlinde katılım gerçekleşir. Büyükşehirlerde birleşme ve katılma işlemleri, katılınacak ilçe veya ilk kademe belediye meclisinin görüşü üzerine, büyükşehir belediye meclisinde karara bağlanır. Katılma sonrası oluşacak yeni sınır hakkında, 6 ncı maddeye göre işlem yapılır ve sonuç İçişleri Bakanlığına bildirilir.
Bir beldenin bazı kısımlarının komşu bir beldeye katılmasında veya yeni bir belde ya da köy kurulmasında, beldenin nüfusunun 5.000'den aşağı düşmemesi gerekir.
Büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için belde nüfusunun 100.000'den aşağı düşmemesi ve yeni kurulacak beldenin nüfusunun 50.000'den az olmaması şarttır.  Bu madde uyarınca gerçekleşen katılmalarda, katılınan belde ile bazı kısımları veya tümü katılan köy veya belde arasında; taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçların devri ve paylaşımı, aralarında düzenlenecek protokolle belirlenir. Birleşme ve katılma işlemlerinde bu maddede düzenlenmeyen hususlarda 4 üncü madde hükmüne göre işlem yapılır.

Tüzel kişiliğin sona erdirilmesi

Madde 11- Meskûn sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000 ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5.000 metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel alt yapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda, Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek kararname ile kaldırılarak bu belediyeye katılır. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin mahalleleri, katıldıkları belediyenin mahalleleri hâline gelir. Tüzel kişiliği kaldırılan belediye ile köylerin taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçları katıldıkları belediyeye intikal eder.

Nüfusu 2.000'in altına düşen belediyeler, Danıştayın görüşü alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararname ile köye dönüştürülür. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin tasfiyesi il özel idaresi tarafından yapılır. Bu belediyenin taşınır ve taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçları ilgili köy tüzel kişiliğine intikal eder. İntikal eden borçların karşılanamayan kısımları il özel idaresi tarafından üstlenilir ve vali tarafından İller Bankasına bildirilir. İller Bankası bu miktarı, takip eden ayın genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamının belediyelere ayrılan kısmından keserek ilgili il özel idaresi hesabına aktarır.

(Ek fıkra: 6/3/2008-5747/3 md.) Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin bulunduğu yerleşim birimlerinde, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amacıyla, ilgili belediye veya büyükşehir belediyesi ve köye dönüşen yerlerde il özel idaresi veya köylere hizmet götürme birlikleri tarafından içme suyu, kanalizasyon, temizlik, çöp toplama, ulaşım, itfaiye ve diğer hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirler alınır ve ihtiyaç durumuna göre bu hizmetleri yürütmek üzere hizmet birimleri kurulabilir. Büyükşehir belediye sınırları içinde açılacak hizmet birimlerini yönetmek üzere, büyükşehir belediye meclis üyeleri veya diğer belediye personeli arasından görevlendirme yapılabilir. Mahalli hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için vali veya kaymakamlar ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlar ve gerekli tedbirleri alır.

Kararlarının uygulanması ve nüfus

Madde 12- 4, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddelerde belirtilen kararlar kesinleşme tarihini takip eden yılın ocak ayının birinci gününden itibaren yürürlüğe girer. 4 üncü maddeye göre belediye kurulan yerlerde 2972 sayılı Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine göre seçim yapılır.

8 inci maddede geçen birleşme ve katılmalara, 9 uncu maddede geçen mahalle kaldırılmasına, 11 inci maddede geçen belediye ve köy tüzel kişiliğinin kaldırılmasına veya bir beldenin köye dönüştürülmesine dair kararlar ilk mahallî idareler seçimlerinde uygulanır ve seçimler bu yerlerin yeni durumlarına göre yapılır.

(Ek fıkra: 6/3/2007-5594/2 md.) Birleşme, katılma veya tüzel kişiliğin kaldırılması sonucu tüzel kişiliği ilk mahallî idare seçimlerine kadar devam edecek olan belediye ve köylerde, birleşme ve katılma işleminin gerçekleşmesi veya müşterek kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren yeni nazım ve uygulama planı yapılmaz; mevcut planlarda yapılması gereken zorunlu değişiklik ve her türlü imar uygulaması katılınacak belediyenin uygun görüşü alınarak yapılır. Uygun görüş verilmeyen plan değişiklikleri yapılamaz.

(Ek fıkra: 6/3/2007-5594/2 md.) Tüzel kişiliği sona erecek belediye ve köylerin taşınmazlarının satılması ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanma yapılması İçişleri Bakanlığının onayına tabidir

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorumlar

ERHAN DAYI :

ÇANAKKALE ZAFERİNİ KORKAKLAR KAZANMADI CANLARINI HİÇE SAYANLAR KAZANDI.GÜLÜÇ EREĞLİYE BAĞLANMALI BU DEMEK DEĞİLKİ İMKANSIZ ÖNCELİKLE EREĞLİ BELEDİYESİ ALINMALI BECERİKSİZ KABİLİYETSİZ ÇIKARCI ZİHNİYETLİLERİN FAZLI ERDOĞANIN ÇEVRESİNDEN UZAKLAŞMASI LAZIM.SAYIN HOCAM KABUĞUNA ÇEKİLDİĞİNDE GÖRDÜKLERİNİN FARKINA VEKİLKEN VARAMADIĞINAMI YANARSIN YOKSA HAK ETMEYEN İNSANLARI BİR YERLEREMİ GETİRDİĞİNE BU İŞİN KADROSUNUN BAŞI HALİL İBRAHİM DEMİRBAŞ HOCAM VE AHMET KÖSE DİĞERLERİYLE ZAFERİ İPİ GÖĞÜSLEME ŞANSIN ASLA YOK.BU ARADA MUBAREK RAMAZANI ŞERİFLERİNİZİ GURBETTEN TEBRİK EDER HAYIRLARA VESİLE OLMASINI YÜCE ALLAHTAN NİYAZ EDERİM.ERHAN DAYI HAVRAN NÜFUS MÜDÜRÜ SAYĞILARIMLA...

hakan demir :

EREĞLİNİN BÜYÜMESİ GÜLÜC BAĞLANINCA OLACAKMIŞ.NE... KAFALILAR VAR HALA YA.BÜYÜME KÖYÜ MAHALLE YAPMAKLA YADA KÜÇÜK BALIĞI YUTMAKLA OLMAZ.SANAYİLEŞME İLE OLUR TEKNOLOJİ İLE OLUR BİLİŞİM İLE OLUR.Bİ CÖBEK VARDI ....ŞİMDİDE HALİL VAR.UZLAŞMACI DEĞİL KAVGACI HALİL.ERDEMİR ÜRÜNÜ DIŞARIDA İŞLENİYOR.NERDE BURDA SANAYİCİ NİYE YOK.NEDEN ŞARTLAR OLUŞTURULMUYOR.EREĞLİDE RANT KALMADI ŞİMDİDE GÜLÜÇTEKİ YEŞİL ALANLARA GÖZÜNÜ DİKTİ.

murat :

sayın erhan kardeşim siz haklısınız katılıyorum size ama yürekten bahsediyorsunuz ismini sadece muhtar diye yazıp yorum yapmak kolay madem savunduğun birseylerin arkasındasın ozaman nerenin muhtarısın onu bilelim dimi sen ne yaptın köyüne birde ona bakalım çok bilmiş muhtar ayaklarını gec

ERHAN DAYI :

YÜREĞİNİZİ ORTAYA KOYUN.BİR TAKIM KİŞİLERİN MAŞASI DEĞİL HAK ETTİĞİNİZ DEĞERİ KENDİNİZE VERİN.KADROSUNA SAHİP ÇIKAMAYIP ABİLİK YAPAMAYAN KENDİ KASASINI DOLDURUP ONU MAKAMLARA TAŞIYAN GERÇEK DOSTLARI ŞİMDİ UZAKLARDA OLABİLİR.BİZ TIRNAKLARIMIZLA GELDİK TORPİLSİZ.YÜREĞİNİZ VARSA ADAY OLURSUNUZ VE DESTEKLEYECEĞİNİZ ADAM GİBİ ADAMLARDA BU İŞİ SİZDEN DAHA İYİ YAPARLAR.... EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI AHMET KÖSEYE İSTERSEDE MİLLETVEKİLLİĞİ ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN ONUN EMRİNDEYİZ.ONUN ADAY OLMA KORKUSU HERKESE YETER.DEĞİŞİKLİKLERİ REVİZYONU YAPAMAYANLAR GAZETELERE DEMEÇ DAHİ VEREMEZ DURUMA DÜŞERLER.BİZ KENDİSİNE İLÇE BAŞKANLIĞINI LAYIK GÖRDÜK AMA AHMET KÖSEYLE BİRLİKTE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞINI ASLANLAR GİBİ MENFAAT GÖZETMEKSİZİN YAPACAĞINDAN EMİN OLDUĞUM GERÇEK EREĞLİ SEVDALISI HALİL İBRAHİM DEMİRBAŞ ABİMEDE ŞİMDİDEN BAŞARILAR DİLERİM.KAZANIMLAR KADROYLA VE EKİPLE OLUR.SAYĞILARIMLA ERHAN DAYI HAVRAN NÜFUS MÜDÜRÜ

muhtar :

sayın demirbaş. siz gülüç ün kapatılmasından yana değilsiniz anlaşılan. bu da demektir ki ereğli yi sevmiyorsunuz. siz hemen konuyu ayıp bir şekilde yerli yabancılığa getiriyorsunuz. net olun. ereğli nin büyümesini isteyen bir zihniyet nasıl olur da, halen daha gülüçü akp li diye savunur. haksızsınız sizin gibilerinin yüzünden gülüç belediyesi varlığını sürdürdü ereğli de bir tek çivi çakmayanların ereğliliyim havasıyla demogaji yapmalarını herkes biliyor.

HALİLİBRAHİM DEMİRBAŞ :

EREĞLİYİ GERÇEKTEN SEVENLERDENİM. EREĞLİDE DOĞMADIM AMA EREĞLİDE DOYMAKTAYIM. BEN EREĞLİYE GELDİĞİM YILLAR DA EREĞLİ NİN NUFUS TABELASINDA 1960 SAYIMI 4500 LER YAZILI İDİ KANDİLLİ BURADAN DAHA HAREKETLİ İDİ YERLİ YABANCI AYIRIMI YAPARAK BİRİLERİ EREĞLİ NİN BU DURUMA DÜŞMESİNİN SEBEBİDİR.ERDEMİR OLMASA EREĞLİ BU KADAR BÜYÜMEZDİ, ANCAK ERDEMİRİN YANINDA YAN SANAYİLERDE OLMASI GEREKİRDİ AMA YERLİ YABANCI YA TAKILI KALANLAR DAHA 1 İNCİ ORGANİZENİN DOLMASINI SAĞLAYAMADILAR KAYSERİ 13 ÜNCÜ ORGANİZEYİ KURUYOR ÇÜNKÜ ORGANİZEYE GİDECEK YOLLARI KESMEKLE VEYA YOLLARI DELİK DEŞİK OLMASIYLA YATIRIMCI BULAMAZSINIZ, MEVCUTLARIDA KAYBEDER EREĞLİ'YE BEN GELELİ 50 YIL OLMUŞ, YERLİYİM DİYENLER DE BELKİ BENDEN 100- 150 YIL ÖNCE GELMİŞ. EREĞLİNİN NUFUSUNU; KÖYLERİ, BELDELERİ, EREĞLİYE KATARAK DEĞİL EREĞLİYE DIŞARIDAN YATIRIMCININ GELMESİNİ SAĞLAMAKLA EREĞLİ BÜYÜR

misafir :

Ereğli'de yıkılan tarihi duvarlar 1 haftada Anıtlar Kurulundan yeni izin alındı, 2 ayda da inşaatı bitti. Göztepe'nin Arkeolojik alANDan yapılan kazılarla çıkarılması an meselesi. Ancak İktidar Partisi Belediyesi Gülüç öylesine başarılı ki Heyelan olan Bölgeyi ne Arkeolojik alANDan (kimsenn bilmediği) kurtarabildi ne de ordaki tehlikeli durumu ortadan kaldırabildi. Tebrikler.

mehmet :

Ereğli'ye bağlanmak istemeyenleri anlamak gerçekten çok güç. Sizler neredeyse herşeyi Ereğli'den karşılıyorsunuz. Gezmekse sadece Ereğli'de mümkün, bankalar sadece Ereğli'de, açık havada çay içebilmek, büyük sayılabilecek marketler vs. Gülüç Belediyesi kurulduğu yıldan itibaren Ereğli ve Gülüç'ün önü kapatılmıştır. Yıllardır varolan Gülüç belediyesi nedeniyle Ereğli o bölgede çok geri kalmıştır. 2014 yılında bir daha açılmamak üzere Gülüç belediyesinin kapatılması herkes için daha iyi olacaktır.

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.