TOPLUM BASINA BÖYLE BAKIYOR

Tarih: 2011-01-13 00:00:00

Kilimli Anadolu Lisesi Kütüphanecilik Kulübü Toplum Hizmeti Çalışmaları kapsamında belde de günlük gazete okuma alışkanlıkları üzerine bir anket çalışması yapıldı. Anket Hazırlama Kurulu tarafında hazırlanan 16 soruluk anket, belde de yaşayanlar arasındak

Kilimli Anadolu Lisesi Kütüphanecilik Kulübü Toplum Hizmeti Çalışmaları kapsamında belde de günlük gazete okuma alışkanlıkları üzerine bir anket çalışması yapıldı.
Anket Hazırlama Kurulu tarafında hazırlanan 16 soruluk anket, belde de yaşayanlar arasındaki çeşitli meslek gurupları, farklı gelir gurupları, farklı yaş ve cinsiyetteki deneklere yöneltildi. 
Çoğunluğu kadın olan 191 kişiyle yüzyüze yapılan görüşmelerde hangi tür gazeteleri neden tercih ettikleri üzerinde de araştırma yapıldı.
Gazetelerin satın alınmasındaki en önemli gerçeğin “haber alma” noktasında öne çıktığı anket çalışmasında; yerel gazetelerle ilgili “az okunma sebepleri” arasında, toplum gerçeklerini tam yansıtmaması ve yerel konuların ilgi yaratmaması öne çıktı.
Bu çarpıcı çalışmanın soru ve yanıtları bir çok konuda da toplumun basına bakış açısını ortaya koymaktadır.

KİLİMLİ BELDESİNDE
GÜNLÜK GAZETE OKUMA ANKETİ
SONUÇ RAPORU

Modern dünyanın en önemli silahı şüphe yok ki bilgidir. Bilgiye sahip, donanımlı fertlerden oluşan toplumların bilgiye sahip olmayan toplumlar üzerindeki tahakkümü herkesin malumudur. Bilgiye ulaşmanın en önde gelen yolunun da okumak olduğunu yine hepimiz bilmekteyiz. Ne yazık ki ülkemiz okuma kültürü yönünden dünyanın birçok yerinden daha geridedir. Bu sorunumuzu çözmeden de hedeflediğimiz noktalara ulaşmamızın pek mümkün olamayacağı apaçık ortadadır. İşte biz üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle ilk adım olarak yöremizde gazete okuma kültürünü tespit etmek amacıyla bu anketi yaptık. Yani gayemiz Kilimli beldesinde gazete alışkanlıkları konusunda bilgi sahibi olmak, bilgi sahibi yapmaktır.
Aşağıda belirttiğimiz sorular şeklindeki alt başlıklar dahilinde anketimizin özellikleri sıralanarak sonuçları değerlendirilmiştir:

Ankete Kaç Kişi Katılmıştır?
Gazete okuma anketimize 191 kişi katılmıştır. Kilimli’de anket uygulaması katılımcılarla yüz yüze yapılmıştır.

Katılımcıların Cinsiyet Oranları Nasıldır?
Ankete katılanların 106 kişisi kadın, 86 kişisi ise erkektir. Yani ankete katılanların % 55’i kadın, % 45’i ise erkektir.

Katılımcıların Yaş Oranları Nasıldır?
Ankete katılanların % 5’i 7-14; %23’ü 15-18; %16’sı 18-25; % 25’i 26-35; % 23’ü 36-45; % 7’si 46-55 yaş aralıklarında ve % 2’si ise 55 yaş üzeridir. Görüldüğü üzere ankete katılanların geniş bir kısmı orta yaşta bulunan kimselerdir.

Katılımcıların Meslekleri Nelerdir?
Anketimize bir çok meslek grubundan katılanlar olmuştur. Ankete katılanların % 36’sı öğrenci; % 4’ü işçi; % 8’i serbest meslek mensubu; % 2’si mimar; % 1’i müteahhit; % 5’i mühendis; % 10’u öğretmen, % 9’u ev hanımı; % 1’i marangoz, % 2’si şoför, % 2’si işsiz ve %21 diğer meslek gruplarındandır.

Katılımcılar Hangi Tür Gazeteleri Tercih Etmektedirler?
Ankete katılanların % 22’si yerel gazeteleri; % 45’i ulusal gazeteleri ve %31’i ise internet gazetelerini okumaktadırlar. Ulusal gazete okuma oranının bu denli yüksek olması oldukça memnuniyet verici bir vaziyettir. İnternet gazete okuma oranı oldukça yüksek çıkmış; ancak yerel gazete okuyan oranı da azımsanmayacak bir durumdadır.

Günlük Gazete Alımı Nasıldır?
Ankete katılanların % 42’si günlük gazete aldığını belirtirken; % 56’sı ise almadığını beyan etmiştir. Bu oran ülkemiz geneline göre yüksek bir oran olup beldemiz açısından sevindiricidir. Ancak yeterli olmadığını da ifade etmek gerekir.

Katılımcılar Gazeteyi Hangi Amaçla Almaktadırlar?
Ankete katılanların % 46’sı haber- bilgi edinme; % 4’ü reklam-duyuru; % 12’si moda-magazin; % 21’i spor; % 2’si ekonomi haberleri, % 6’sı bulmaca amaçlı ; % 2’si köşe yazıları; % 5’i fal için ve % 2’si diğer nedenlerden dolayı gazete aldığını belirtmiştir.

Katılımcılar Gazetelerde En Çok veya Öncelikle Hangi Yazıları Okumaktadırlar?
Ankete katılanların gazetelerde en çok veya öncelikle okudukları yazıların oranları şu şekildedir: % 20 magazin türü yazılar; % 11 makale-deneme-fıkra vb. fikir yazıları; % 29 spor haberleri; % 29 haberleri; % 5 falları; % 6 ekonomi ve % 2 diğer türde yazıları okumaktadırlar. Burada dikkat çeken husus makale-deneme-fıkra vb. fikir yazılarının çok az okunduğu gerçeğidir. Halbuki gazetelerin modern dünyadaki en önemli özelliği fikri yönlerinin çeşitliliği, zenginliği ve derinliğidir.. Anketimizdeki en üzüntü verici nokta da bu olsa gerektir.

Katılımcılar En Son Ne Zaman Gazete Almışlardır?
Bu soruya katılımcıların % 39’u bugün; % 27 bu hafta; %15’i bu ay; % 9’u bir ay önce; % 3’ü bir yıl önce, % 2’si daha fazla bir süredir ve % 4’ü ise hiç almadım şeklinde cevaplar vermişlerdir. Buradan katılımcıların önemli bir kısmının düzenli gazete okuyucusu olduğu anlaşılmakta-dır.

Katılımcıların Gazete Almasına Engel Olan Şeyler Nelerdir?
Katılımcıların % 36’sı gazete okumaya zaman ayıramadığını; % 3’ü gazete almaya gücünün yetmediğini; % 15’i gazete almanın kendisine bir katkı sağlamayacağını; % 9’u istediği türde bir gazete çıkmadığını % 9’u gazetelerin güvenilir ve objektif olmadığı yönünde cevaplandırırken % 28’i ise bu durumu diğer nedenlere bağlamaktadır.

Katılımcıların Gazete Seçiminde Etkili Sebepler Nelerdir?
Okuduğu gazetenin seçiminde ankete katılanların % 22’si gazetenin dünya görüşünün; % 24’ü tarafsızlığının; % 4’ü fiyatının; % 43’ü içeriğinin zenginliğinin ve % 6’sı ise diğer nedenlerin etkili


Katılımcılar Birden Fazla Günlük Gazete Alıyorlar mı?
Ankete katılanların % 43’ü 2; % 17’si 3; % 7’si 4; % 4’ü 5 ve % 27 ‘si ise daha fazla gazete okuduğunu belirtmektedir. Yalnız burada verilen cevaplar katılımcıların verdikleri cevaplarla çelişkili bir vaziyet arz etmektedir. Zira % 27’sinin beşten fazla gazete aldığını belirtmesi önceki sorulara verdikleri cevaplarla bir bütünlük göstermemektedir.

Katılımcılara Göre Yerel Gazetelerin Daha Az Okunmasının Sebebi Nedir?
Bu durumu ankete katılanların % 16’sı tanıtımlarının yeterince yapılamamasına; % 26’sı yerel konuların ilgi çekici olmamasına; % 29’u toplum gerçeklerini yeterince yansıtmamalarına; % 23’ü dağıtım ağının yetersiz olmasına ve % 7 diğer nedenlere bağlamaktadır.

Katılımcılara Göre Gazete Fiyatları Pahalı mı?
Bu soruya katılımcıların % 38’i evet; % 60’ı hayır cevabını vermişlerdir. Yani çoğunluk gazete fiyatlarını pahalı bulmamaktadır. Bu çok yaygın bir kanı olan gazetelerin pahalı olduğu ve bu yüzden okunmadığı yönündeki düşüncenin katılımcılar tarafından çok inandırıcı olmadığı gerçeğinin itirafı durumundadır.

Katılımcılar Gazetelerin İnternetten Takip Edilmesini Olumlu Buluyorlar Mı?
Bu soruya katılımcıların % 79’u evet; % 18’ hayır cevabını vermişlerdir.
Ancak burada katılımcılar bu durumun asosyalleşmeyi arttırdığı gerçeğini göz ardı ettikleri görülmektedir.

Katılımcılara Göre Gazete Satışlarında En Etkili Olan Faktör Nedir?
Ankete katılanların % 18’i reklamlar-tanıtımların; % 18’i promosyonların; % 30’u içeriğinin; % 6’sı gazetenin siyasi kimlik olarak görülmesinin; % 25’i gündemi takip etme isteğinin ve % 3’ü ise diğer faktörlerin etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların önemli bir kesiminin gazete satışlarında içeriğin etkili olduğunu belirtmesi oldukça sevindirici bir durumdur.

Katılımcılar Ülkemizdeki Gazete Okuma Oranının Gelişmiş Ülkelere Oranla Daha Düşük Olmasını Neye Bağlıyorlar?
Bunu önemli bir kitle Türk insanının okumaya zamanı olmadığını ve toplumun okuma isteğinin az olmasına bağlıyor. Bunların dışında teknolojinin daha cazip olduğunu veya fiyatların yüksekliğini öne sürenler de bulunmaktadır.

Sonuç olarak Kilimli Beldesi’nde gazete okuma oranı ülkemiz geneline göre daha fazladır. Katılımcıların azımsanmayacak bir kısmı düzenli gazete almaya çalışmaktadır.
Ancak gazetenin içeriğinde haberden hemen sonra magazinle veya sporla ilgili haberlerin fikri yazıları oldukça geride bıraktığı gerçeği de ne yazı ki anketin düşündürücü bir yönünü ortaya koymaktadır. Bununla birlikte anket gazete okuma alışkanlığına dair önceki çalışmalardan farklı ve toplumda yaygın olarak görülen bazı düşüncelerin hiç de öyle olmadığına işaret etmektedir.
Anket sonucunda şunu da belirtmekte yarar vardır: O da Türk toplumunun bazı alışkanlıklarının ve düşüncelerinin değişmekte ve sorunların eskiye oranla daha açık ve gerçekçi bir şekilde farkında olduğu görülmektedir.

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorumlar

zıpır :

alın size bir cevap daha bir kere basın insanlara hangi görüşte olursa olsun kendi görüşünü dayatmaya kalkmayacak..belki benim görüşüme yakın bir görüşde beyan edebilir ama etmesin kardeşim basının görevi insanları yönlendirmek değil insanları haberdar(tabii asparagas doğruluğu tartışılan haberlerle değil) etmek sen haberini yap ben vatANDaş olarak değerlendireyim..öyle olaylar varki birinin yakını oğluysa o hiç haber olmuyor ama gariban bir vatANDaşsa vur abalıya bir suç kim yaparsa yapsın suçdur falan siyasetcinin yada iş adamının yakını olunca suç suç olmakdan çıkmıyor..ama maalesef şu an ulusal basındada yerel basındada tarafsız haber yapan bir yayın organı yok...tabiiki medya mensuplarınında bir dünya görüşü olacak ama bunu haberlerine yansıtmayacak olaylarda savcı yada avukat rolünü üstlenmeyecek..varsa bu kriterlerde bir gazete hemen abone olurum.. bir gün tarafsız bir gazete basılması ümidiyle iyi yayınlar...

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.