ERDOĞAN İSTİFA EDİYOR

Tarih: 2013-10-04 13:21:00

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Recep Erdoğan, 30 Mart 2014 Yerel  Genel Seçimleri’nde Demokratik Sol Parti’nin Kdz. Ereğli Belediye Başkan adayı olarak 1 Aralık 2013 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden istifa etmeye hazırlanıyor

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi doktorlarından Op. Dr. Recep Erdoğan, 30 Mart 2014 Yerel  Genel Seçimleri’nde Demokratik Sol Parti’nin Kdz. Ereğli Belediye Başkan adayı olarak 1 Aralık 2013 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden istifa etmeye hazırlanıyor.

 

Yüksek Seçim Kurulu’nun kamu görevinde bulunanların 30 Mart’taki seçimlerde aday olabilmeleri için belirlediği süreyle ilgili yayımladığı genelgeye göre istifa edecekler arasında adı geçmekte olan Recep Erdoğan’ın DSP’den adaylığının kesinleştiği ve Erdoğan’ın da DSP Genel Başkanı Masum Türker ile görüşerek birlikte seçim fotoğraflarını da çektirdiği öğrenildi.

 

YSK’nın 30 Mart Yerel Genel Seçimleri ile ilgili olarak yayımladığı genelge ise şöyle:

 

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un  8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır.

30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde, aday olabilmek için kanun gereği çekilmesi veya görevlerinden ayrılması gerekenlerin çekilme veya görevlerinden ayrılma isteğinde bulunma tarihlerinin belirlenmesi amacıyla Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon 2972 sayılı Kanun’un 36. maddesi ile yollama yapılan 298, 2820 ve 2839 sayılı Kanunlar esas alınmak suretiyle yaptığı çalışmaları tamamlayarak konu hakkında düzenlediği karar taslağını Kurulumuza sunmuş olmakla, konu incelenerek;

 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 76. maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacakları ve milletvekili seçilemeyecekleri belirtilmiştir.

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 17. maddesinde; milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarların mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmeleri veya aday gösterilebilmeleri için görevlerinden istifa etmek zorunda olmadıkları belirtilmiş, ancak kamu görevlileri, siyasi parti il, ilçe ve belde yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar) ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların adaylığı konusunda bir hükme yer verilmemiştir. Bu durumda kamu görevlilerinin, siyasi parti il, ilçe ve belde yöneticilerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar) ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların adaylığı konusunda 2972 sayılı Kanun’un 36. maddesi ile atıf yapılan 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 18., 19. ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. maddelerinin uygulanması gerekmektedir.

 

2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun “Adaylık için görevden çekilmesi gerekenler” başlıklı 5980 sayılı Kanun ile değişik 18. maddesinde; “Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.” hükmüne yer verilmiş olup, bu hüküm uyarınca 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde aday olabilmek için kamu görevlileri, siyasi parti il, ilçe ve belde yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar) ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar seçimin başlangıç tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2839 sayılı Kanun’un 18. maddesinde, görevden ayrılması gerekenler ile ilgili genel kurala yer verilmiş olup, mahalli idareler seçimlerine katılacaklar açısından istisnalar 2972 sayılı Kanun’un 17. maddesinde sayılmıştır. İstisna hükmünde kendilerine yer verilmediğinden görev yaptıkları yerden aday adayı olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe ve belde teşkilatlarının yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de istifa etmeleri gerekmektedir.

 

Öte yandan; 2839 sayılı Kanun’un 18. maddesinde; aday adayı olabilmek için belirli bir tarihte “görevden ayrılma isteğinde bulunma” koşulu getirilmiş, bu koşulun istifa şeklinde ayrılma ile sınırlı olduğu, emeklilik suretiyle daha sonra vaki olacak ayrılmalarda bu tarihin aranamayacağı yolunda bir hükme yer verilmemiştir. Başka bir anlatımla, istifa veya emeklilik suretiyle ayrılma arasında fark aranmadan, “görevden ayrılma” biçiminde kapsayıcı bir ifade kullanılmıştır.

 

Bu nedenle; 2839 sayılı Kanun’un 18. maddesi kapsamına giren kamu görevlileri, siyasi parti il, ilçe ve belde teşkilatı yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar) ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olabilmeleri için, istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlar arasında bir ayrım yapılmaksızın istifa veya emeklilik dilekçelerini yukarıda öngörülen sürede vermiş olmaları gerekir. Aksi halde, öngörülen tarihten sonra emeklilik veya istifa isteminde bulunanların 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak seçimde aday olmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

 

S O N U Ç:

Açıklanan nedenlerle;

1- Aday olmak isteyen;

• Hâkimler ve savcılar,

• Yüksek yargı organları mensupları,

• Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,

• Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,

• Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet  bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,

• Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar),

• Siyasi partilerin il, ilçe ve belde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların, en geç 1 Aralık 2013 Pazar günü saat: 17.00’ye kadar 2839 sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca  görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine ve ayrıca bunlar için aynı Kanun’un 19.  maddesinde yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin uygulanmasına,

2- Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en geç 1 Aralık 2013 Pazar tarihinden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık 2013 Pazar günü saat:  17.00’ye kadar vermeleri gerektiğine,

3- Görev yaptıkları yerden aday olmak isteyen siyasi partilerin il, ilçe ve belde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de en geç 1 Aralık 2013 Pazar günü saat: 17.00’ye kadar istifa etmeleri gerektiğine ve istifa etmelerine ilişkin esas ve usullerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 40. maddesi uyarınca belirlenmesine,

4- Karar örneğinin;

a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

b) Siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

c) Karar özetinin duyuru halinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda ilanına,

d) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun resmi internet sitesi www.ysk.gov.tr  adresinde yayınlanmasına,  28/09/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorumlar

iyilik sever :

ben hastanede çalışan bi teknisyenim ve oyum recep erdoğana hocamın o güzel gülüşü yeter halil posbıyık bu zamana kadar yapcağını yapmıştır şu saatten sonra halil posbıyık yeni bişey yapmaz yapdıklarıyla övünür ama yeni bi isim recep erdoğan gelirse bişeyler yapmak zorunda ereğliye bişeyler kazandırmak zorunda bunlarıda ben yaptım diyebilmesi için o yüzden ereğli için ben recep erdoğan diyorum...

halil beye 20 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkü :

LAKİN 20 YILDIR RECEP BEYDE EREĞLİYE AYNI HEYECAN VE ŞEKLE HİZMET EDİYOR.GELİN HALİL BAŞKANI DAHA FAZLA YORUP HAKSIZLIK ETMEYELİM.HALİL ABİMİZ,DEDEMİZ OLARAK KALSIN,İKİNCİ BAHARINDA SAĞLIKLI HUZURLU MUTLU YAŞASIN.FİKİRLERİYLE IŞIK TUTSUN.ÖNÜMÜZÜ AYDINLATSIN.DSP DE EN AZ HALİL BEY VE EKİBİ KADAR,GENÇ DİNAMİK KADROLAR VAR.HEYECANLI BİR ŞEKİLDE AZİMLE EREĞLİ İÇİN,HİZMET İÇİN ÇALIŞMAK İSTİYORLAR.BUKEZ DSP DE BİRLEŞELİM.ONLAR DSP DE YA SİZ?HAYDİ KORKMA EREĞLİ...EMEKLİ MEMUR,ERDEMİRLİ.ESNAF.İŞ ADAMI.STK.BASINIMIZ VE MADENCİLERİMİZ BİZ D S P DEYİZ.YA SİZ

MEHMET SAVAŞ :

AKDSPLİLER HALA HAYAL DÜNYASINDA YAŞIYOR.GERÇEK ATATÜRKÇÜ BU SEÇİMDE DSPDEN ADAY OLMAZ.ÜLKE MENFAATLERİ VE ÇIKARLARI HERZAMAN KİŞİSEL MENFAAT VE ÇIKARLARDAN ÖNCE GELİR VE GELMELİDİR.MERAK ETMEYİN GERÇEK DSPLİLER BU OYUNA GELMEZ.MERAK EDİYORUM DOKTOR BEY O KADAR KÖY GEZDİ YER GEZDİ YER SOFRASININ BAŞINDA ELİNDEKİ KAŞIKLA POZ VERDİ.BÜTÜN FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI.DEMEKKİ DOKTOR BEYİN BU GÜLÜŞLERİ YER SOFRASINDA KAŞIK TUTUP POZ VERMESİ VE HERŞEY ADAYLIK İÇİNMİŞ.SAMİMİ OLSUN.DOKTOR BEY SEÇİMİ ALAMAZSA YİNE KÖYLERE GİDECEKMİ İNSAN ARASINA KARIŞACAKMI YİNE YER SOFRASINDA OTURACAK MI.KENDİSİ ROTARİ KULÜBÜ ÜYESİDE.İNSAN ROTARİCİ OLUNCA BU YAPTIĞI ŞEYLER VE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLAR SAMİMİ GELMİYOR.SİYASET BİR LİDERLİK İŞİDİR.OBJEKTİF OLARAK BAKARSAK HALİL POSBIYIK BİR LİDERDİR HATİPTİR.MİSAL RECEP TAYYİP ERDOĞANDA BİR LİDERDİR VE HATİPTİR.AMA RECEP ERDOĞAN EVET İYİ BİR DOKTORDUR AMA BİR LİDER BİR HATİP DEĞİLDİR.HERKES İŞİNİ YAPMALI.YAPACAĞI TEK ŞEYİN CHPNİN OYLARINI BÖLMEK AKPNİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRMEK OLDUĞUNU RECEP ERDOĞANDA BİLİYOR.MİLLETİN TELAŞI RECEP ERDOĞANIN CHPNİN OYLARINI BÖLÜP EREĞLİDE AKPNİN ÖNÜNÜ AÇMASI VE AKPNİN EREĞLİYİ ALMA İHTİMALİNİ ARTTIRMASI.MİLLETİN TELAŞI RECEP ERDOĞANIN SEÇİM KAZANACAĞINDAN DEĞİL.ANLAYANA.

dsp çatı oldu :

yerel ikdidar ve genel ikdidar kendilerinin içinden,ikinci bir siyasetci çıksın istemezler.ikiside tek adamcılığa oynuyor.sesiz devrim olacak halkın oyuna kimse ipotek koyamaz.dürüst kadrolarla,dsp yerel seçimlerde ikdidar olacaktır.ereğlide huzur ortamı dsp çatısı altında sağlanır.

Sabri Tuna, Halkçı,Dsp li rumuzlu arkadaşlar :

tamam doktor 1500 den fazla oy alamaz diyelim o zaman sizin bu telaşınız niye kıçı yanmış tavuklar gibi yırtınıyorsunuz ben sizi 30 mart akşamı göreceğim sandığa gömülmüş olarak

BASTONCU :

DEYERLİ DOKDORUM SİZLERİ CANI GÖNÜLDEN DESDEKLİYORUM HERZAMAN YANIN DAYIZ SENİN POSYIKIKI YIKACANI UMUYORUM

DEVRİMCİ ASIM :

Dakikalara baktımda Yorum Yazan Cihat ve Salim aynı kişi ve büyük ihtimalle Akp li bu kişi birinci mesajında yorumunda Recep Erdoğanı ikinci yorumunda Murat Sesliyi övmüş.Birinci mesajını 19:30 da yazmış ikinci esaını 19:33te.İşte gör Recep hocam AKP'liler niye girmeni istiyor ve daha sonra kendi adaylarını övüyorlar.Oyuna gelme Recep hocam.Alaplıdan CHP'den girsen çok rahat kazanırsın.Ereğliden DSP'den girersen kazanma ihtimalin yok hocam.Yurtsever adamsın hocam AKP'ye karşı tek bir çatı altında olmak varken ayrı gayrı niye.

mine :

DSP Ereğli Şevket Tahılcı Bey'e... Şevket Bey, kimse oyların bölünmesini istemez. akp ye karşı oy verdiğimiz posbıyık, akp lilerden daha ileri çıktı. makarna nohut dağıtıyor. seçim öncesi ve sonrasındaki çevresine bir bakın hele. akp ye geçebilmek için her fırsatı kollayan (şu an bile) ve bunu açıkça da ifade eden biri için kimse şu bu demesin. ulusalcılık posbıyık ın yaptıkları ise iyi düşünün. posbıyık ve ekibi en büyük zararı sola veriyor. herkesi birbirine düşürdü. en sonunda vaiz oldu. allah sonunu hayır etsin. bu toplumu kimse 70 yaşındaki birine oy verme konusunda akp yi kullanmasın. akp ye karşı chp genç bir aday çıkarsın da aslanlar gibi oylarımızı verelim. tek hedef var o da posbıyık gitsin. gitmeli. kimse solculuğu posbıyık ı korumak için kullanmasın. chp neden recep erdoğan ı hüseyin uysal ı veya diğer gençleri öne çıkarmıyor. mecbur muyuz posbıyık a oy vermeye. ver-me-ye-ce-ğiz. ereğli posbıyık ların çiftliği değil.

Tüm Yorumlar

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.