LİSTELER 18 ŞUBAT’TA BELİRLENECEK

Tarih: 2014-01-31 08:48:00

30 MART 2014 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN  YEREL SEÇİM TAKVİMİ 1 Ocak 2014’de başlayan seçim sürecinde, 31 Ocak’tan sonraki seçim takvimi şöyle çalışacak.     31 Ocak 2014  CUMA 1- a) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle nüfus müdürlüklerinden alına

30 MART 2014 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN  YEREL SEÇİM TAKVİMİ

1 Ocak 2014’de başlayan seçim sürecinde, 31 Ocak’tan sonraki seçim takvimi şöyle çalışacak.  

 

31 Ocak 2014  CUMA

1- a) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle nüfus müdürlüklerinden alınacak  nüfus sayısına göre, il seçim kurullarınca (2013 mali yılı sonuna  kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dâhil) belediye ve il genel  meclisi asıl ve yedek üye sayılarının, seçim çevrelerine göre tespiti,

 b) Tespit edilen üye sayılarının il seçim kurullarınca ilgili ilçe  seçim kurullarına bildirilmesi,

 c) İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl  ve yedek üye sayılarının ilçe seçim kurullarınca ilanı (2972/5, 7).

 2-Önseçim – aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan  itirazların önseçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak karara  bağlanmasının son günü (2820/42-son),

 3-Önseçim - aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleşmesi,

 4-Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı  tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması (İtiraz  üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı ile),  (2820/42-7),

 5-Siyasi partilerin aday adayı listelerini;

 a) Büyükşehir belediye başkanı seçimi ile ilgili olanlarını il seçim  kurullarına,

  b) Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri  seçimi ile ilgili olanlarını ise önseçim ilçe seçim kurullarına,  

 Alındı belgesi karşılığında vermelerinin son günü (2820/40-6),

 6- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak   üzere ve askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren  sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel  Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe  başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin  genel merkez yetkililerine elden teslimi,

 b) İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca muhtarlık bölgesi askı  listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi içinde  gerçekleşen seçmenlere ait bilgi değişikliklerini ihtiva eden listenin  elektronik ortamda veya çıktı alınmak suretiyle alındı belgesi  karşılığında siyasi partilere verilmesi,  ve bu listelere itirazların başlaması (298/42, 123), (Saat 08.00).

 

 

1 Şubat 2014  CUMARTESİ

Sandık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların son günü (Saat  17.00).

 

3 Şubat 2014  PAZARTESİ

1-Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu  oluşumda görev alanlara bildirim yapılması,

2-Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçime ya da  aday yoklamasına katılacaklarının;

a) Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili olarak il seçim  kurullarınca,

b) Belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri  seçimleriyle ilgili olarak ilçe seçim kurullarınca, ilanı (2820/41-son).

3- Sandık bölgesi askı listelerine yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00).

 

6 Şubat 2014 PERŞEMBE

Önseçim ya da aday yoklaması yapacak siyasi partilerin, aday  adayları listelerini ve bunlarla ilgili oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri  kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına  teslim etmelerinin son günü (2820/46-1).

 

7 Şubat 2014  CUMA

1- Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim ya da aday  yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi (2820/46-1),

2- Sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklerin işlenerek seçmen  kütüklerinin kesinleştirilmesi,

3-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet  başsavcılığından yeniden istenilen ikinci listeyle karşılaştırılarak, değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesine başlanılması.

 

8 Şubat 2014 CUMARTESİ

Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim sandık  kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve  önseçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma  getirilmeleri.

 

9 Şubat 2014 PAZAR

 

1-ÖN SEÇİM - ADAY YOKLAMASI,

2-Önseçim sandık kurullarının sayım – döküm işlemlerini  tamamlamaları, düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe  seçim kurullarına iletmeleri ve önseçim ilçe seçim kurullarının da  ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri,

3-Büyükşehir belediye başkan adaylığı için;

a) Önseçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurullarına iletilmesi,

b) Önseçim ilçe seçim kurulu tutanaklarının il seçim kurulunda  birleştirilmesi,

4-Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet  başsavcılığından istenilen ikinci listeyle karşılaştırılarak,  değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya  çıkarılması.

 

 

10 Şubat 2014 PAZARTESİ

Önseçim sonuçlarının ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilmesi  (2820/48, 51-1).

 

 

11 Şubat 2014 SALI

1- Sandık atamalarının yapılması,

2-Önseçim sandık kurulu tutanaklarına veya kararlarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü (Saat 15.00’e kadar), (298/128-2; 2820/50),

3-Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı  yapılacak itiraz ve şikayetler ile büyükşehir belediye başkanlığı  birleştirme tutanağına karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların  son günü (298/129).

 

 

13 Şubat 2014  PERŞEMBE

1-Önseçim ilçe seçim kurullarına yapılmış itiraz ve şikayetlerin kesin  olarak karara bağlanmasının son günü,

2-İl seçim kurullarına büyükşehir belediye başkan adaylığı  birleştirme tutanağına karşı yapılan şikayetler ile il seçim  kurullarının büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanaklarına  karşı yapılmış itirazların kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

 

 

14 Şubat 2014  CUMA

İl seçim kurullarının büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme  tutanaklarına yönelik itirazlarla ilgili verdiği kararlara karşı Yüksek  Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü (2972/36; 298/125).

 

 

15 Şubat 2014 CUMARTESİ

1-Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan  itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına  bildirilmesi,

 2-İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili  olarak gerekli ön hazırlıklara başlanması (Matbaa ile anlaşma vb.).

 

 

16 Şubat 2014 PAZAR

Önseçimle belirlenen aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar veya istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin seçim kurullarınca  tamamlanması (2820/51).

 

 

17 Şubat 2014 PAZARTESİ

 

1-İl seçim kurullarınca, önseçimle belirlenen büyükşehir belediye  başkan adaylarına ilişkin listenin tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi  parti il başkanlıklarına,

2-İlçe seçim kurullarınca, önseçim sonucu belirlenen belediye  başkanı, belediye ve il genel meclisi üyesi adaylarına ilişkin listenin  tasdikli bir örneğinin ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına,

Alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi.

 

  

18 Şubat 2014  SALI

1- Sandık kurulu oluşum çalışmalarına başlanılması (298/21, 22, 23, 24-1),

2-Siyasi parti ilçe başkanlıklarının;

 a) Belediye başkanlığı,  

 b) Belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri,  seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim  kurullarına, alındı belgesi karşılığında elektronik ortamda DVD ve fiziki  ortamda kâğıt olarak en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü  (2972/12-1),

3-Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye  başkan aday listelerini il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında DVD  ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü  (2820/48; 2972/12-3),

4-Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için  başvurularının son günü (Saat 17.00’ye kadar), (Adaylar yatıracakları  güvence makbuzunu başvuru belgesine eklemek zorundadır.), (2972/13-2, 4),

5-Siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin seçim kurullarınca hemen incelenmeye başlanması, saptanacak eksiklikler ile herhangi bir sebeple eksik aday göstermiş olan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, ilçe seçim  kurulu tarafından bu eksikliğin tamamlanmasının alındı belgesi karşılığında  istenilmesi (2972/11).

 

20 Şubat 2014 PERŞEMBE

Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü  (2972/11).

 

 

21 Şubat 2014  CUMA

1-Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) ilçe seçim kurulları,  büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından  mahallinde alışılmış usullerle ilanı ve itirazların başlaması (Saat 08.00), (2972/12-2, 4),

2-İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık  şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığının doğrudan  incelemeye alınması (2972/15-1, 36),

3- Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması.

 

 

22 Şubat 2014  CUMARTESİ

1-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna,  büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak  itirazların son günü (Saat 17.00), (298/125; 2972/14-1),

 2-Geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il  ve ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemelerin son günü,

3-İl veya ilçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkan  seçilme yeterliliğine ilişkin eksikliklerin;

a) İl seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına,

b)İlçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına,  bildirilmesinin son günü (298/125; 2972/15-1, 36). 

 

 

 

24 Şubat 2014  PAZARTESİ

1-Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna,  büyükşehir belediye başkan adaylığı için ise ilgili il seçim kuruluna yapılan  itirazların karara bağlanmasının son günü (2972/14-1, 36; 298/125),

2-2972 sayılı Kanun'un 15/1. maddesine göre haklarında kanunda yazılı  adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılık bulunduğu seçim kurullarınca  bildirilen adayların veya mensubu oldukları siyasi partilerin itirazlarının son  günü (2972/15-2).

 

 

26 Şubat 2014  ÇARŞAMBA

1-İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim  kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına  karşı Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarının son günü (2972/14-1, 36; 298/125),

2-2972 sayılı Kanun'un 15/2. maddesine göre adaylar hakkında adaylık  koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il  seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak  da Yüksek Seçim Kurulunca KESİN karara bağlanmasının son günü  (2972/15-2, 36; 298/125).

 

 

28 Şubat 2014  CUMA

1-Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim  kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları KESİN olarak karara  bağlamasının son günü (2972/14-1, 36; 298/125),

2-Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak  verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durumun ilçe veya il  seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilmesi (2972/14-2, 15-3),

3-Geçici ilçe seçim kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (298/18).

 

 

1 Mart 2014  CUMARTESİ

1- Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce  tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü (2972/14-2, 15-3),

2- Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda  görev alanlara bu hususun bildirilmesine başlanması (298/24-1).

 

 

2 Mart 2014  PAZAR

1-KESİN ADAY LİSTELERİNİN (Bağımsız adaylar dâhil);

a) İlçe seçim kurullarınca,

b) Büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca,  ilanı (2972/16),

2-İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı  tamamlandıkça bir plan dâhilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına  dağıtımına ve teslimine başlanması,

3-Sandık kurulu başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek  şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına  başlanması (298/68). 

 

 

9 Mart 2014  PAZAR

Sandık seçmen listelerine sandık alanı görevlileri şerhi işlenerek  çoğaltılmaya başlanılması.

 

 

10 Mart 2014  PAZARTESİ

Geçici ilçe seçim kurulları oluşumunun tamamlanması (298/18).

 

 

13 Mart 2014  PERŞEMBE

 Seçim işlerinde görevlendirileceklere verilecek eğitim çalışmalarına  başlanılması.

 

 

19 Mart 2014  ÇARŞAMBA

 Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi.

 

 

20 Mart 2014   PERŞEMBE

SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARIN BAŞLANGICI  (2972/35; 298/49, 55/B-3, 64, 65, 66).

 

 

23 Mart 2014  PAZAR

1-Görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,

 2-İlçe seçim kurullarınca, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde  teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi  (298/68),

3-Geçici ilçe seçim kurulu oluşturulan yerlerde hazırlanan seçim  torbalarının bu kurul başkanlıklarına teslimi.

 

 

24 Mart 2014  PAZARTESİ

 Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve  dağıtılmayanların oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları  başkanlıklarına teslimi.

 

 

 

25 Mart 2014   SALI

İlçe ve geçici ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının  sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri  (298/68-2).

 

 

27 Mart 2014   PERŞEMBE

Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin kesinleştirilerek  çoğaltılmasına başlanılması.

 

 

28 Mart 2014  CUMA

Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin  çoğaltılma işleminin tamamlanması.

 

 

29 Mart 2014   CUMARTESİ

 Seçim propagandasının sonu (Saat 18.00), (2972/35; 298/49, 55/B-3, 64,  65, 66).

 

 

30 Mart 2014  PAZAR

1- OY VERME GÜNÜ

2- Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00).

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir

Yorum Gönder

DİKKAT!

x

Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.