DEVREK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

ENKAZININ DA KALDIRILMAK SURETİYLE HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

1-İdarenin;

a) Adı

:

DEVREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi

:

Belediye Hizmet Binası Eski Mah. 750 nolu sok. No:1 Devrek/ZONGULDAK

c) Telefon ve faks numarası

:

0(372) 556 30 34 - 556 11 31 / 0(372) 556 60 36 

ç) İhale dokümanının görülebileceği adres

:

Devrek Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2-İhale konusu işin

a) Adı

:

DEVREK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ENKAZININ DA KALDIRILMAK SURETİYLE HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Altı katlı belediye sarayı bina toplam yüksekliği 22,15 mt, bina yaklaşık boyutu 32,8x24 mt, Toplam Yapı Alanı 4206,63 m2 döşeme tipi karma

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Zonguldak İli Devrek ilçesi Yeni mahalle 195 ada 1 parseldeki altı katlı belediye sarayı

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 iş günü içerisinde yer teslimi yapılacaktır.

e) Muhammen Bedeli

:

765.369,64 TL + KDV TL (yediyüzaltmışbeşbinüçyüzaltmışdokuz Türk Lirası 64 Kuruş)

f) Geçici Teminat Bedeli (Muhammen   Bedelin en az %3’ü)

:

En az 22.961,09 TL(Yirmiikibindokuzyüzaltmışbir Türk Lirası dokuz Kuruş)

 

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.05.2024 17:00

b) İhale tarih ve saati

:

30.05.2024 12.30

c) İhale komisyonunun toplantı yeri

:

Devrek Belediye Başkanlığı Meclis Salonu

d) Usulü

:

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c Maddesi gereğince açık teklif usulü (artırma) ile yapılacaktır.

 

4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

A.    İstekli ilk ilan tarihinden sonraki bir tarihte alınmış aşağıda sıralanan ve istenen nitelikteki belgeleri ibraz edecektir:

1-      Gerçek kişiler noter tarafından tasdik edilmiş imza sirküleri, tüzel kişiller noter tarafından tasdik edilmiş yetki belgesi ile noter tarafından tasdik edilmiş imza sirküleri.

2-      Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğü'nden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği. Tüzel kişi olması halinde şirket müdürüne veya şirket ortaklarından birine ait nüfus cüzdan fotokopisi ve Nüfus Müdürlüğü'nden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği.

3-      Adli sicil sabıkasızlık kaydı

4-      Kanuni ikametgâhını gösteren belge

5-      Kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a)      Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)      Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve / veya sanayi odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ve tüzel kişiliğin son durumunu gösteren ticaret sicil gazetesi

6-      Sigorta prim borcu olmadığına dair resmi belge,

7-      Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu.

8-      Vergi borcu olmadığına dair resmi belge,

9-      Yıkım işlemi yapılacak yapının gördüğüne teklifini buna göre verdiğine dair belge. (yer görüldü belgesi)

10-  Y2 yıkım işleri müteahhitliği yetki belgesi.

5. İhale dokümanı; 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’ nden temin edilebilecektir.
6.Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
7. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02033907