İLAN
KDZ.EREĞLİ 4.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN 

ESAS NO     : 2023/250
KARAR NO : 2024/33

                       
                                                        Katılan Serkan ŞENDOĞAN ile sanık Murat KARABAŞ arasında mahkememizde görülen İFTİRA suçu yönünden yapılan yargılama neticesinde;
    1-Sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit görülmekle TCK 61.maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suçun konusunun önemi ve değeri, meydana gelen tehlikenin ağırlığı, sanığın amaç ve saiki dikkate alınarak sanığın eylemine uyan TCK 'nın 267/1 maddesi gereğince taktiren ve teşdiden 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA
      2-Cezanın sanığın geleceği üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek TCK 62/1. maddesi uyarınca cezasında takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA
           3-Sanık hakkında başkaca bir indirim ya da artırım yapılmasına yer olmadığına, 
                   4-Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 5237 sayılı TCK 53. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı ilamındaki iptal edilen hususlar ve 7242 sayılı Yasanın 10. maddesi ile yasada yapılan değişiklikler gözetilerek belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına,
                  5-Sanık hakkında hükmedilen cezanın türü ve miktarı, suç  nedeniyle uğranılan maddi bir zararın bulunmaması, sanığın suç tarihinden  önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması  ve ileride suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde olumlu kanaat oluşması nedeniyle CMK 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
     Karar verildiği  İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02047000