TEST KİTİ SATIN ALINACAKTIR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Hastanemiz İmmünoloji Laboratuvarı İhtiyacına Cihaz Kullanma Uygulaması Kapsamında Alerji Test Kitleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/165757

1-İdarenin

a) Adı

:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

b) Adresi

:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği İbn-i Sina Kampüsü 67600 KOZLU/ZONGULDAK

c) Telefon ve faks numarası

:

3722612002 - 3722610185

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Hastanemiz İmmünoloji Laboratuvarı İhtiyacına Cihaz Kullanma Uygulaması Kapsamında Alerji Test Kitleri Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Hastanemiz İmmünoloji Laboratuvarı İhtiyacına Cihaz Kullanma Uygulaması Kapsamında Alerji Test Kitleri Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Hastanemiz Laboratuar Sarf Deposudur

ç) Süresi/teslim tarihi

:

a) Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip dört partiden az olmamak kaydıyla peyderpey uhdesinde kalan malzeme/malzemeleri (testleri) sağlam ve çalışır vaziyette (Testlerin çalışması için gerekli tüm malzemelerle birlikte verilecektir.) Hastanemiz Laboratuvar Sarf Deposuna teslim edecektir. b) İhale konusu mal, sözleşmenin imzalanmasından sonra, idarenin sipariş tebligatına müteakiben malın sipariş tebligatının/yazısının tamamı kadarı en geç 15 takvim günü içerisinde hafta içi 08:00-16:00 saatleri arasında teslimat yapılacaktır. Aksi durumda Cezai müeyyide maddesi uygulaması işlemleri yapılacaktır. Teslimatta kesilen fatura ile birlikte malların depoya teslimatı yapılarak sözleşmenin maddelerine göre teslimata ait işlemlerin devamı sağlanır. Fatura tutarındaki miktar kadar mal teslimat yapılmazsa işin muayene ve kabulü yapılmaz.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

27.03.2024 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik Katı Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

İstekliler  Kit ve diğer sarf malzemeler karşılığı verilecek cihazın  kullanımı, bakımı, teknik servis kitapları ve devre şemaları ile ilgili teknik dokümanları veya elektronik belgeleri (CD, vb.)  teklifiyle birlikte ihale dosyası içinde sunacaktır. Bakım ve teknik servis hizmetleri  için oluşan tüm giderler  bedelsiz olarak yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Cihazların periyodik bakım ve kalibrasyonları üreticinin veya ilgili standartların tavsiye ettiği şekil ve sürelerde yapılacaktır. Kit ve diğer sarf malzemeler karşılığı verilecek cihazların ve sistemlerin bakım ve teknik servis hizmetleri firma tarafından rutin olarak yapılacaktır ve oluşan tüm giderler  bedelsiz olarak yüklenici tarafından karşılanarak teknik servis raporu verilebilmelidir.

Yüklenici uhdesinde kalan kitlerin bitimine kadar (sözleşme tarihi geçmiş dahi olsa) cihazların laboratuvarda kalmasını ve bu süre içinde oluşabilecek arızalarda ücretsiz teknik servis ve yedek parça vermeyi, cihazların sürekli çalışır durumda tutmalı, cihazların kullanım süreleri boyunca garantiyi kabul etmelidir

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İsteklilerin teklif verdikleri kalemler Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) veya Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamında ise bu ürünlerin Ürün Takip Sistemi' ne (ÜTS) kayıtlı olması ve bu ürünlerin kayıt işlemlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca isteklilerin de ÜTS' ye kayıtlı olmaları zorunludur. İstekliler, teklif verdikleri ürünlerin imalatçısı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) değilse, ürünün imalatçısının veya ithalatçısının bayisi olarak ÜTS' ye kayıtlı olmalıdırlar.

İsteklilerin, teklif verdikleri her malzemenin Ürün Takip Sistemi' nde (ÜTS) kayıtlı Barkod Numaralarını teklif mektubunun ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinde ilgili kalemlerin bulunduğu satırda belirtmeleri zorunludur. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünlerin ise kapsam dışı olduğu birim fiyat teklif cetvelinde ilgili kalemlerin bulunduğu satırda belirtilmelidir. Ürünlerin Barkod Numaralarını veya kapsam dışı olan ürünlerin kapsam dışı olduğunu birim fiyat teklif cetvelinde belirtmeyen isteklilerin o kalemlere ilişkin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

a) İstekliler teklif ettikleri sistemlere/kitlere ait tüm teknik detayları gösteren üretici firmaya ait türkçe tercüme dokümanlarını vereceklerdir. İstekliler tarafından teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve teknik şartnamedeki sıraya göre "Teknik Şartname Uygunluk Belgesi" başlığı altında yetkili kişi/kişilerce imzalanmış olarak cevap verilecektir. Teknik şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan teklifler değerlendirilmeyecektir.

* Cihazların kullanımı, bakımı, teknik servis kitapları ve devre şemaları ile ilgili orijinal dokümanların bir nüshasını teknik şartnameye cevaplarıyla birlikte teslim edecektir. Bu dokümanlar orijinal olmadığında ya da cevaplar dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.

b) Teklif edilen kitlerin/cihazların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı broşür, katalog, kullanım klavuzu gibi teknik doküman yetkili kişi/kişilerce imzalanmış olarak sunulacaktır.

c) İstekli teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği, orijinal dokümanlardan veya suretlerinden bir takım vermelidir.

d) Cihazla birlikte kullanıcı el kitabı verilmelidir. El kitabı Türkçe olmalı, temel çalışma prosedürünü (çalışma prensibi, kalibrasyon, kontrollerin çalışılması, örneklerin yüklenmesi ve çalışılması, hasta bilgilerinin girişi ve sonuçlarının basılması, günlük ve periyodik bakım, bakım çizelgesi, sorun giderme bilgilerini de içeren) kapsamalıdır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01992509